Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 28-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Klik hier voor de geluidsopname van deze vergadering.

1 Opening (parallel vindt de MR II in de commissiekamer plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden-Woerdense Verlaat (partiële herziening Vlietpark)

 

B&W stelt de raad voor de zienswijzen niet ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren (overeenkomstig de Nota van Zienswijzen) en het bestemmingsplan vast te stellen.

Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de meningsvormende raad van 26 november 2009. De Nota van Zienswijzen is gewijzigd.

 

4 Raadsvoorstel Arbeidsmigranten

 

B&W stelt de raad voor (tijdelijke) huisvesting van (arbeids) migranten toe te staan en dat er door B&W nadrukkelijk gewerkt wordt aan een definitieve oplossing.  

Dit agendapunt is ongewijzigd doorgeschoven vanuit de vergadering 17 december 2009.

 

5 Raadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de inspraaknota van reacties en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

 

6 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Ontwikkeling glastuinbouw locatie Nieuw Amstel Oost

B&W stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost. Dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

 

7 Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage sleutelprojecten

B&W stelt de raad voor om een bijdrage van € 1,25 miljoen te storten in de reserve Sleutelprojecten en deze bijdrage te onttrekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

 

8 Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties sleutelprojecten

B&W stelt de raad voor een aantal grondexploitatiebegrotingen vast te stellen en een aantal gronden en hun boekwaarde over te hevelen.

Een aantal stukken is vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien bij de griffie.

 

9 Raadsvoorstel Financiële besluiten ter realisatie Sleutelprojecten Structuurvisie Nieuwkoop 2040

B&W stelt de raad om een grondexploitatie Noordse buurt te openen en voor iedere kostendragende woningbouwlocatie afzonderlijk. Over deze grondexploitaties een (afwijkend) rentepercentage van 4% te berekenen. Een nieuwe reserve Sleutelprojecten in de te stellen en deze te voeden uit bijdragen van derden, de positieve opbrengsten uit de grondexploitaties en de bijdragen uit eigen middelen.

 

10 Raadsvoorstel Uitgangspunten Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2010

B&W stelt de raad voor de uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010 die dan halverwege 2010 wordt vastgesteld.

 

11 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2009

B&W stelt de raad voor € 463.000 van het budget 2009 over te hevelen naar 2010 om een aantal geplande activiteiten die niet tot uitvoering zijn gekomen alsnog in 2010 te kunnen uitvoeren.

 

12 Raadsvoorstel Overbrengen restantkredieten naar 2010

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het overzicht per 31 december 2009 en het overbrengen van de restantkredieten naar 2010.

 

13 Plan van aanpak Woonvisie

Naar aanleiding van een brief van het college van B&W. Daarin wordt o.a. voorgesteld om een begeleidingsgroep uit de raad te vormen. Deze wordt dan bijgepraat over de uitkomsten van de diverse stappen.

 

14 Startersleningen

Naar aanleiding van de beantwoording door het college van B&W van schriftelijke vragen van de raad daarover.

 

15 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

16 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

17 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

18 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad I van 26 november 2009 dient vastgesteld te worden.

 

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting

Top