Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 29-10-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 29-10-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening (er is deze avond geen MR II)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Grondbeleid

De Rekenkamer stelt de raad voor om op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ‘Visie op grondbeleid’ het college opdracht te geven om een nota grondbeleid op te stellen, inzicht te geven in de besteding van ambtelijke uren, de werkwijze meer gestructureerd vorm te geven en de verantwoordingsinformatie en dossiervorming te verbeteren.

Roel Freeke, de directeur van de Rekenkamer, is uitgenodigd voor het beantwoorden van vragen over dit rapport.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als discussiestuk. Mogelijk wordt dan een amendement ingediend om aan te scherpen wanneer een nota Grondbeleid er moet zijn en wanneer een kwaliteitsslag bij de rapportage van de grondexploitaties te verwachten is.

 

4 Brief B&W - Overschrijding krediet herstraten parkeerterrein Aarweide

Het college meldt de raad in een brief de overschrijding van het krediet herstraten parkeerterrein zwembad Aarweide met ruim € 67.000. De raad heeft, op 1 oktober, besloten deze brief als apart agendapunt te behandelen.

Aantekening:

De brief wordt ook geagendeerd bij de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als discussiestuk. Zodat de mogelijkheid geboden wordt om een motie in te dienen.

 

5 Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2009

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze rapportage, de begrotingswijziging, de mutaties in kredieten te autoriseren en in te stemmen met het instellen van een Bestemmingsreserve Nalatenschap Aar en Amstel.

 

Voorafgaand aan deze vergadering zijn technische vragen gesteld over deze rapportage. De vragen met daarbij de antwoorden komen later beschikbaar via de website.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als discussiestuk.

 

6 Raadsvoorstel Programmabegroting Nieuwkoop 2010

B&W stelt de raad voor:

  • de begroting van baten en lasten 2010 na bestemming op programmaniveau vast te stellen;
  • in te stemmen met het investeringsplan 2010-2013 en daarmee de investeringskredieten van de jaarschijf 2010 per programma te voteren;
  • per programma kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2011-2013;
  • de genoemde risico’s te bevestigen.

Op 18 juni 2009 heeft de raad Algemene Beschouwingen gehouden ter voorbereiding op deze begroting. De notulen van deze vergadering zijn bijgevoegd zodat er een snelle controle mogelijk is of zaken zijn verwerkt.

Voorafgaand aan deze vergadering zijn technische vragen gesteld over deze begroting. De vragen met daarbij de antwoorden komen later beschikbaar via de website.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als discussiestuk. Progressief Nieuwkoop kondigt een aantal wijzigingsvoorstellen aan, onder andere: Zij willen de precariorechten uit de begroting te halen. Daarnaast zullen zij voorstellen om lokale partijen te voorzien van subsidie ten behoeve van opkomstbevordering. En zij willen een deel van het geld voor de beheerplannen vrijmaken voor incidenteel beleid. Ook andere partijen kondigen aan met moties en amendementen te zullen komen.

 

7 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 1-2010

B&W stelt de raad voor met deze begrotingswijzigingen de begroting 2010 aan te passen. Het gaat ondermeer om de uitkomst van de Septembercirculaire 2009, de structurele mutaties uit de tweede tussentijdse rapportage en de meerjarige consequenties uit wijzigingen op de begroting die na de zomer zijn vastgesteld.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als hamerstuk. Maar besluitvorming vindt pas plaats na besluitvorming over de begroting 2010.

 

8 Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen. In deze verordening stelt de raad de kaders vast en geeft het college opdracht om in een reglement de voorwaarden en regels vast te stellen voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de GBA.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als hamerstuk.

 

9 Raadsvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010

Het presidium stelt de raad voor huidige verordening te actualiseren waarbij de voorschotten pas verstrekt worden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en de bedragen gelijk blijven aan de bedragen zoals bepaald voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als hamerstuk.

 

10 Raadsvoorstel Reglement van Orde 2009 en Vergaderschema gemeenteraad 2010

Het presidium stelt de raad voor het reglement van orde te actualiseren en aan te laten sluiten op de praktijk.

Het presidium stelt de raad voor het vergaderschema voor 2010 vast te stellen (zie artikel 19 lid 2 Reglement van Orde 2009).

Aantekening:

Inspreker Wim Visser verzoekt om het vragen-half-uur aan het eind van de agenda te plaatsen. Dan wachten mensen op de tribune voor niets. Hij wil ook graag dat raadsleden de insprekers serieus nemen.

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 als hamerstuk.

 

11 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening:

De heer Mur geeft aan dat er bij de ISDR een aanbesteding naar huishoudelijke hulp loopt. Hulpvraag en hulpverlening dreigt aansluiting te verliezen.

Wethouder Schrama geeft aan dat de aanbesteding in afrondende fase zit. Het communicatietraject is met de andere deelnemende gemeenten afgestemd.

12 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening: Wethouder Schrama 27 oktober convenant jeugdbeleid / jeugdzorg en twee samenwerkingsconvenanten afgesloten.

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Donja Kooman wil dat verzet tegen glastuinbouw in Vierambachtspolder wordt ondersteund door Nieuwkoop. Wethouder Jonker geeft aan dat de lijn van de Structuurvisie wordt gevolgd. Hij heeft hier bestuurlijk overleg over gehad met Kaag en Braassem.

14 Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I van 10 september 2009 
  • de Meningsvormende Raad II van 10 september 2009
Aantekening:

Omgewijzigd vastgesteld.

 

15 Sluiting

Top