Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 10-09-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 10-03-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening (parallel vindt de MR II in de Commissiekamer plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

3 Initiatief raadsvoorstel Herinrichting openbare ruimte van Vlasakker te Zevenhoven

Raadslid Margot Aartman van de Middenpartij Nieuwkoop stelt de raad voor om € 10.000 excl. BTW te investeren in het verbeteren en uitbreiden met vijf parkeerplaatsen in De Vlasakker te Zevenhoven.

Aantekening:

Inspreker Van Ravensberg: zie inspreektekst. Positief over het raadsvoorstel. Twee gezinnen zijn tegen en hebben geen handtekening gezet.

De raad constateert dat er zijn meer knelpunten in de gemeente. Voorstel: maak een prioriteitenlijst en los op conform “parkeerbeleid”. Wel of niet Vlasakker eerst doen.

Wethouder Tersteeg: financiering kan zo niet. Past niet in het bestemmingsplan er moet een projectbesluit komen. Kan wel uit het potje “kleine kernen”.

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

4 Raadsvoorstel Planschadeverzoeken (21 stuks) Paradijsweg

B&W stelt de raad voor één planschadeverzoek gedeeltelijk toe te wijzen en de overige 20 planschadeverzoeken, conform de adviezen van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen.

Aantekening:

Dit is te lang blijven liggen; dit past de gemeente niet.

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als hamerstuk.

 

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel Weigeren van een projectbesluit op het perceel Poldermolen naast nr. 3 te Nieuwveen

B&W stelt de raad voor het verzoek tot het nemen van een projectbesluit voor het oprichten van zes woonchalets en een gezamenlijk chalet bij een agrarisch bedrijf op het perceel Poldermolen naar nr. 3 te Nieuwveen te weigeren.

Aantekening:

Inspreker Van Bostelen: zie inspreektekst. Huisvesten bij bedrijf is goede oplossing; dicht bij de werkplek. Op vragen uit de raad: Veel voorbeelden Limburg en Noord-Holland tijdelijke units worden geplaatst. Tijdelijke huisvesting versus tijdelijke medewerkers. In CAO staat hoe mensen gehuisvest worden.

 

Constateringen CDA:

Permanente voorziening is noodzakelijk. Gedoogsituaties kunnen tot overlast leiden.

Er is geen gemeentelijk beleid voor dit urgente probleem.

Verzoek CDA:

Vaststellen beleid (uiterlijk december 2009) en tot dat er geen beleid is tijdelijke oplossingen zoals dit toestaan. Wel zo dat na vaststellen van beleid zaken worden weggehaald binnen een redelijke termijn (garantie krijgen van aanvrager).

 

Wethouder Jonker deze aanvraag is geen tijdelijke voorziening; kan niet volgens de regels. Er is een precedentwerking als je het hier toestaat. Principieel standpunt: niet huisvesten op het bedrijf waar men werkt. Regionaal probleem maar Nieuwkoop neemt het voortouw.

 

Wethouder Jonker zegt toe met beleidsnota te komen in december en streeft naar vaststelling in januari.

 

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

6 Raadsvoorstel Weigeren wijziging bestemming op het perceel Blokland 29a

B&W stelt de raad voor het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel Blokland 29a te weigeren.

Aantekening:

Inspreker dhr. Van Smoorenburg: zie inspreektekst.

 

Wethouder Jonker: het heeft een agrarische bestemming. In punt 3 staan de gevolgen als de raad het wel wil. Toepassing “ruimte-voor-ruimte-regeling”: 1000 meter schuur is gelijk aan één woning elders in de gemeente. N.a.v. vragen vanuit de raad: Tijdelijkheid is niet aan de orde. Er is geen sprake van volledig bedrijf. Opslag Kerkstraat versus opslag Blokland niet bekend bij wethouder. Ruimte-voor-ruimte dit is schoolvoorbeeld. Wat als ruimte half leegstaat? Wethouder zoekt uit.

 

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

7 Raadsvoorstel Weigeren van een projectbesluit op het perceel Hogedijk 25 te Zevenhoven

B&W stelt de raad voor het verzoek tot het nemen van een projectbesluit voor het geheel oprichten van een machineberging en een hooi/stro opslag op het perceel Hogedijk 25 te Zevenhoven te weigeren.

Aantekening:

Inspreker B. Heeres: zie brief en inspreektekst. Advisering Clevin: “zit strijdigheid in”

 

“Paardenhouderij” is dat agrarisch of niet?

 

Wethouder Jonker: in bestemmingsplan kan een nevenactiviteit loonbedrijf om volwaardig agrarisch bedrijf te zijn. Dit is een volwaardig loonbedrijf. Niet met projectbesluit werken maar bij herziening bestemmingsplan een goede afweging maken. Wethouder Jonker zegt nog te kijken naar het voorbeeld van de buren.

 

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

8 Raadsvoorstel Beheerplan (civiele) kunstwerken

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen met daarbij de aanbevelingen en financiële consequenties (2010 t/m 2034). De restantboekwaarde ad. € 1.200.000 in één keer af te schrijven en dit ten laste te brengen van de ‘Algemene reserve vrij besteedbaar’ en de storting in de voorziening kunstwerken met ingang van 1 januari 2010 vast te stellen op € 106.715.

Aantekening:

Voorstel VVD: A4-tje wat gaan we doen en A4-tje wat hebben we gedaan. Wethouder gaat dat invoeren.

  

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

9 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties

B&W stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen overeenkomstig de, vertrouwelijk ter inzage gelegde, exploitatieberekeningen. Als gevolg hiervan de huidige voorziening Vereveningsfonds grondexploitaties met € 897.035 (herberekening contante waarde) en € 45.000 (rente over 2009) aan te vullen en deze aanvulling te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Aantekening:

Graag aansluiting met vorige actualisatie; verschillen inzichtelijker. Verwezen wordt naar het totaaloverzicht op de laatste pagina. Dekking soms uit de Algemene Reserve en soms uit de exploitatie. Het verzoek is om daarin consequent te zijn.

Exploitatiegebieden die niet actief worden ontwikkeld: rente op rente. Is daar geen andere oplossing voor. Wethouder gaat kijken. Zorgen: projecten niet rond, te laat rond, enz. Uitgangspunten kunnen wijzigen daar moet je het over kunnen hebben

 

Kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening: Geen mededelingen.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening:

Wethouder Jonker meldt dat Provinciale Staten over de Noordse Buurt goed is verlopen.

Wethouder Tersteeg meldt dat NUON-aandelen zijn verkocht; 1ste betaling heeft plaatsgevonden.

Wethouder Tersteeg precariorechten gemeente is in het gelijk gesteld.

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

Hans van der Vlugt: parkeerplaats Aarweide overschrijding van 85%. Wethouder verwijst naar brief daarover. Raad maakt zich zorgen over moment van informatie en de rechtmatigheid. Bij de bestuursrapportage komt het onderwerp aan de orde.

 

Stef Leliveld: Brief over Noorden zijn er (financiële) consequenties? College zoekt andere partner zodat er geen consequenties zijn. 

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de reguliere MR I van 28 mei (met vervolg op 13 juni)
  • de MR Financiën van 3 juni
  • de Extra MR van 2 juli
  • de besloten MR van 13 juli (vervolg op 2 juli)

Als raadsleden opmerkingen hebben over de actielijst van de besloten

Meningsvormende Raad van 13 juli dan wordt het in de volgende besloten MR geagendeerd.

Aantekening:

Geen opmerkingen. Actielijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

 

14 Sluiting

Top