Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 06-10-2016

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-100)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-101)

5 Ingekomen stukken (2016-102)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-103)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Inventarisatie en inspectie verkeersborden (2016-104)

B&W stelt de raad voor om (1) in te stemmen met de uitvoering van een inventarisatie en inspectie van de gemeentelijke verkeersborden en (2) hiervoor een budget beschikbaar te stellen van Euro 15.500,-.

8 Raadsvoorstel Woonvisie Nieuwkoop 2016-2025 (2016-105)

B&W stelt de raad voor deze visie vast te stellen.

9 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

10 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

11 Sluiting

Top