Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 15-09-2016

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Afscheid Trudy Veninga als wethouder

3 Vaststellen agenda (2016-087)

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

5 Vaststellen besluitenlijst (2016-088)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 30 juni 2016.

6 Ingekomen stukken (2016-089)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

7 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-090)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

8 Raadsvoorstel Instemming toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2016-091)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de toetreding van de gemeente Voorschoten met ingang van de datum dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten.

9 Raadsvoorstel Meerjarensubsidie Stichting tot behoud van zwembad Aarweide (2016-092)

B&W stelt de raad voor een nieuw meerjarig subsidiekader af te geven aan de Stichting tot behoud zwembad Aarweide van Euro 93.600 voor de jaren 2016 t/m 2018 en Euro 80.000 voor de periode 2019 t/m 2025.

10 Raadsvoorstel Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018 (2016-093)

B&W stelt de raad voor om (1) in te stemmen met het ''Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018'', (2) begrotingswijziging nr. 21 vast te stellen en daarmee in de jaren 2016 t/m 2018 resp. Euro 36.000, Euro 76.500 en Euro 52.500 te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid voor de uitvoering van dit programma en (3) de rol van duurzaamheidsaanjager in te vullen in de vorm van een duurzaamheidsmakelaar in de eigen organisatie.

11 Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2017 (2016-094)

De agendacommissie stelt de raad voor om het vergaderschema 2017 van de gemeenteraad, versie 16 augustus 2016 vast te stellen. Waarbij de agendacommissie de vrijheid heeft om de verschillende vergaderingen anders in te plannen bijvoorbeeld als er te weinig of te veel agendapunten zijn of de actualiteit daarom vraagt.

12 Raadsvoorstel Actualiseren interne regelingen gemeenteraad (2016-095)

De raad wordt voorgesteld om (1) de burgemeester toe te staan de ondertekening van de raadstukken aan de griffier op te dragen, (2) een aantal wijzigingen van het Reglement van Orde vast te stellen en (3) de ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016’ vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Huisvestingslasten Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA) (2016-096)

B&W stelt de raad o.a. voor om in te stemmen met het incidenteel bijdragen aan het verlagen van de huisvestingslasten van SWA en hiervoor een bedrag van Euro 1,5 mln. beschikbaar te stellen vanuit de reserve Verbonden Partijen.

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Raadsvoorstel Benoeming nieuwe wethouder (2016-097)

De fractie van de VVD stelt de raad voor om Paul Platen per 15 september 2016 te benoemen als wethouder van de gemeente Nieuwkoop en in te stemmen met de door de VVD aangeleverde verklaring.

17 Raadsvoorstel Toelating nieuw raadslid (2016-098)

T.C.J. (Tom) de Kleer na controle van de geloofsbrieven, per 15 september 2016 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Nieuwkoop.

18 Raadsvoorstel Diverse Benoemingen (2016-099)

Door het vertrek van Trudy Veninga als wethouder en Paul Platen als raadslid zijn er wijzigingen in bestuur- en commissiesamenstellingen.

19 Sluiting

Top