Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 30-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-080)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-081)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-082)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-083)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 (2016-084)

B&W stelt de raad onder andere voor om de jaarstukken 2015 vast te stellen, het resultaat van Euro 3.830.000 te bestemmen, een aantal in 2015 niet gerealiseerde onttrekkingen aan de algemene reserve op te nemen in de begroting 2016 en voor deze besluiten een begrotingswijziging vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2016 (2016-085)

B&W stelt de raad voor de nota en de begrotingswijziging vast te stellen en in te stemmen met het overzicht mutaties reserves.

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review (2016-086)

B&W stelt de raad voor (1) de uitgangspuntennotitie 2017-2020 vast te stellen en (2) de financiele consequenties van de uitgangspuntennotitie 2017-2020 in de begroting 2017-2020 te verwerken.

10 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top