Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 23-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-065)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-066)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergaderingen van 26 mei en 9 juni 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-067)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-068)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar (2016-069)

B&W stelt de raad voor 1. Het stedenbouwkundig ontwerp voor 6 sociale huurwoningen aan de Middelweg in Ter Aar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 2. Het stedenbouwkundig ontwerp Teylerspark voor 20 sociale huurwoningen in Nieuwveen vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 3. Het stedenbouwkundig ontwerp Damstaete voor 20 sociale huurwoningen in Langeraar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 4. In te stemmen met het overslaan van inspraak tijdens de voorontwerpfase van de bestemmingsplannen voor de genoemde locaties. 5. Een voorbereidingskrediet van in totaal Euro 445.300,- beschikbaar te stellen voor de locaties Damstaete, Teylerspark en Middelweg, dit tijdelijk ten laste te brengen van de immateriele vaste activa en de werkelijke kosten te zijner tijd bij latere vaststelling van de grondexploitaties alsdan in te brengen.

8 Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040 (2016-070)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van deze herijking en deze te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.

9 Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer (2016-071)

B&W stelt te raad voor (1) kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer en (2) in te stemmen met de begrotingswijziging voor de Ruimte-coordinator.

10 Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering (2016-072)

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de inhoud van de conceptbrief en deze aan B&W te verzenden.

11 Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-073)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv) (2016-074)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-075)

B&W stelt de raad voor de gedragscode en gedragslijn vast te stellen.

14 Begroting 2017 Holland Rijnland (2016-076)

B&W stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de begroting 2017 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2) geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen (3) In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

15 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2017 (inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020) en concept begrotingswijziging 2016 SWA (2016-077)

B&W stelt de raad voor: 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2017(inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020), de concept begrotingswijziging 2016 en de concept jaarrekening 2015 van de SWA. 2. In te stemmen met de conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA. 3. Het Algemeen Bestuur van de SWA met bijgaande brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

16 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties (2016-078)

B&W stelt de raad o.a. voor een aanpassing van het rentepercentage, aanpassing diverse voorzieningen, plangebieden op te splitsten, voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen enz.

17 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent MPN-PN (2016-079)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. MPN-PN stelt voor om Bas Oostwouder als fractieassistent te benoemen.

18 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top