Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 09-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2a Vaststellen agenda (2016-060)

Bijgevoegde documenten

2b Bekrachtiging geheimhouding van stukken (2016-064)

3 Zienswijze ontwerp programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) (2016-061)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begroting en geen zienswijzen in te dienen.

4 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (2016-062)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en geen zienswijzen in te dienen.

5 Raadsvoorstel Begroting 2017 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) (2016-063)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 en geen zienswijzen in te dienen.

5a Motie over niet geagendeerd onderwerp - procesvoorstel Omgevingsvisie

SBN heeft een motie ingediend over procesvoorstel Omgevingsvisie. De motie is aangenomen.

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting

Top