Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 26-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-046)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-047)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-048)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-049)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Noordse Buurt en stand van zaken ontwikkeling (tijdelijke) initiatieven in 2016 (2016-050)

B&W stelt de raad voor (1) de inrichtingsvisie Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt vast te stellen en (2) kennis te nemen van de stand van zaken over de ontwikkelingen van (tijdelijke) initiatieven in 2016.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 'Landgoed Oudendam' (2016-051)

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na de vaststelling.

9 Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 (2016-052)

B&W stelt de raad voor om deze wijziging vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-053)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Gedragslijn integriteit raadsleden Nieuwkoop (2016-054)

De werkgroep Integriteit stelt de raad voor (1) deze gedragslijn vast te stellen (2) aan het begin van een nieuwe raadsperiode een interne training voor raadsleden en fractieassistenten te houden en (3) de griffier jaarlijks, bijvoorbeeld via het jaarverslag van de griffie, te laten rapporteren over aantallen adviesaanvragen en meldingen.

12 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland, 1e herziening' (2016-042)

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

13 Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 (2016-055)

B&W stelt de raad voor om (1) de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 en (2) de Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's (2016-056)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's en in te stemmen met de beschreven vervolgaanpak.

15 Raadsvoorstel Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen (2016-057)

B&W stelt de raad voor om (1) In te stemmen met digitalisering van het vaarvignet door invoering van het systeem van Speaking Visuals, (2) voor de implementatie van het nieuwe systeem eenmalig een bedrag van Euro 32.428,- te onttrekken aan de Reserve Recreatie en Toerisme; (3) de 5e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

16 Raadsvoorstel Aanpassing tarief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting (2016-058)

B&W stelt de raad voor: 1. Het tarief precariobelasting te verhogen en daarbij te kiezen voor variant 2, waarbij het tarief precariobelasting met ingang van 1 juni 2016 wordt vastgesteld op Euro 1.470 per strekkende kilometer per jaar; 2. De 2e wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 vast te stellen conform bijgevoegd besluit; 3. Vast te stellen begrotingswijziging 14 - 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder financiele gevolgen, waarmee de financiele gevolgen van dit voorstel in de begroting 2016-2019 worden verwerkt; 4. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 vast te stellen conform bijgevoegd besluit.

17 Raadsvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2016-059)

De ODWH heeft de Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

17A Motie niet geagendeerd onderwerp - Groen Onderwijs

CDA, MPN-PN, SBN, SGP-CU en VVD hebben een motie ingediend over Groen Onderwijs. De motie is aangenomen.

Bijgevoegde documenten

18 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top