Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 21-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-035)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-036)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 24 maart 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-037)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-038)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7 (2016-039)

B&W stelt de raad voor: Het voormalig politiebureau, Achterweg 7 in Nieuwkoop geschikt te maken voor huisvesting van partners in het Sociaal Domein; Het pand aan de Achterweg 7 over te brengen van de overige voorraden naar de materiele vaste activa per 1.1. 2017, afschrijving 22 jaar; Voor de aankoop van het pand aan Achterweg 2c en bijbehorende grond een krediet beschikbaar te stellen van Euro 410.000 en geschikt te maken als backoffice voor Achterweg 7; Het pand aan Achterweg 2c tegen de aankoopprijs op te nemen in de materiele vaste activa als strategische voorraad, afschrijving 20 jaar; Voor de verbouwing en inrichting een taakstellend budget beschikbaar te stellen van maximaal Euro 200.000, afschrijving 22 jaar; Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen

8 Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister (2016-040)

B&W stelt de raad voor: Het Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister en het Doelen - Inspanningen - Netwerk vast te stellen; In te stemmen uit de reserve recreatie en toerisme een voorziening te vormen van Euro 300.000,- ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het Flexibel Meerjaren Programma en de besteding naar de raad te verantwoorden via de P&C-cyclus; Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek vast te stellen; In verband met het besluit onder 2, de 12e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening" (2016-041)

B&W stelt de raad voor: Het bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker 1e herziening (NL.IMRO.0569.bpNOWVVaanpomissie-va01) gewijzigd vast te stellen; Geen exploitatieplan vast te stellen; Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland, 1e herziening" (2016-042)

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening" (2016-043)

B&W stelt de raad voor: Het bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening (NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-va01) vast te stellen; Geen exploitatieplan vast te stellen; Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

12 Raadsvoorstel 2e verordening tot wijziging van de verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 (2016-044)

B&W stelt voor deze verordening vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders (2016-045)

B&W stelt de raad voor: 1. Realiseren van of voorwaarden te scheppen voor additionele huisvesting op onderstaande locaties zoals omschreven in de Notitie Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders a. Kern Langeraar, locatie Vivero, 9 sociale huurwoningen extra b. Kern Nieuwveen, locatie De Verwondering, 12 sociale huurwoningen extra c. Kern Langeraar, locatie Damstaete, 20 sociale huurwoningen d. Kern Ter Aar, locatie Middelweg, 5 tot 10 sociale huurwoningen e. Kern Nieuwveen, locatie Teylerspark (bij Teylersplein), 20 sociale huurwoningen f. Kern Zevenhoven, Stationsweg 3, 12 tijdelijke wooneenheden g. Kern Nieuwkoop, Dorpstraat 33 (Koetshuis), 30 tijdelijke wooneenheden 2. De besluiten onder 1 als volgt in de begroting te verwerken: a. Een voorziening te vormen van Euro 2.144.000,
Aantekening: voor de locaties 1a. t/m 1e. (conform de onderbouwing op pagina 26 van de vertrouwelijke bijlage Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders opgenomen bedragen). b. Deze voorziening te dekken door een onttrekking van Euro 2.144.000,

13A Motie niet geagendeerd onderwerp - Toekomst bestuursstructuur SWA

MPN-PN en VVD hebben een motie ingediend over toekomst bestuursstructuur SWA. De motie is verworpen.

13B Moet niet geagendeerd onderwerp - SWA Participatiewet

MPN-PN en VVD hebben een motie ingediend over SWA - Participatiewet. De motie is ingetrokken.

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top