Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 24-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-023)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-024)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 18 februari 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-025)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-026)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide (2016-027)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: Dat de te realiseren duurzame energievoorziening zwembad Aarweide past binnen de activiteiten die de publieke taak dienen; Onder voorbehoud van goedkeuring van het plan door het Hoogheemraadschap Rijnland een lening van Euro 110.880,-- te verstrekken ten behoeve van de realisatie van een duurzame energievoorziening voor zwembad Aarweide; De lening te verstrekken tegen een rekenrente van 2,5 procent; De onder 3 beschikbaar gestelde lening dient in een termijn van 10 jaar aan de gemeente Nieuwkoop terugbetaald te worden.

8 Raadsvoorstel Herbevestiging woonbeleid (2016-028)

B&W stelt de raad voor het gemeentelijk woonbeleid te herbevestigen op het onderdeel: minimaal het behoud van de voorraad sociale huurwoningen ten behoeve van het huisvesten van inwoners met een laag inkomen.

9 Raadsvoorstel Benoeming lid Regiocommissie (2016-029)

Voorgesteld wordt om Martin Hoekstra (D66) als lid van de Regiocommissie te benoemen ter vervanging van Olga Jacobs (D66).

10 Raadsvoorstel Opheffen GR Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken (2016-030)

B&W stelt de raad voor: De gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden per 1 januari 2017 op te heffen; Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst met Erfgoed Leiden en omstreken; In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging (2016, nummer 8) om de incidentele middelen, Euro 64.012, die nodig zijn om de ontvlechting van de GR en aansluiting met Erfgoed Leiden en omstreken te realiseren, beschikbaar te stellen.

11 Raadsvoorstel Doorontwikkeling papierloos vergaderen (2016-031)

Het Presidium stelt de raad voor: iBabs aan te schaffen voor 60 gebruikers; het tekort van de structurele lasten in 2016 (Euro 5.400) ten laste te brengen van de post onvoorzien; de financiele consequenties a Euro 4.139 per jaar in de jaren na 2016 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2017-2020; vast te stellen begrotingswijziging 2016 nr. 6.

12 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol (2016-032)

B&W stelt de raad voor om het college toestemming te verlenen tot het nemen van een besluit de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen, overeenkomstig het voorstel van het algemeen bestuur van het Schadeschap, zoals neergelegd in de bijgevoegde brief van 15 juni 2015, kenmerk 2015/20459.

13 Raadsvoorstel Conceptprogramma 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) (2016-033)

B&W stelt de raad voor: Kennis te nemen van het Conceptprogramma 2017 RDOG; Geen zienswijze in te dienen; In te stemmen met de conceptbrief aan het algemeen bestuur van de RDOG

14 Raadsvoorstel Decembercirculaire gemeentefonds 2015 (2016-034)

B&W stelt de raad voor vast te stellen begrotingswijziging 7 - 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 'financiele gevolgen', waarmee de financiele gevolgen van de decembercirculaire 2015 in de begroting 2016-2019 worden verwerkt.

14a Motie niet geagendeerd onderwerp - Bezuinigingen op groen onderwijs

De motie is aangehouden.

Bijgevoegde documenten

15 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

16 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

17 Sluiting

Top