Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 18-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren

2 Vaststellen agenda (2016-013)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-014)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 21 januari 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-015)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2016-016)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Financieringssystematiek Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VRHM (2016-017)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en dus geen zienswijzen in te dienen. Te constateren dat de vanuit Nieuwkoop geleverde input voor het regionaal risicoprofiel is vertaald naar het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Te constateren dat in het korpsbeleidsplan 2016-2018 van de brandweer als doel is opgenomen het optimaliseren van de dekking maar dat dit ten aanzien van dit doel niet in concrete actiepunten is vertaald. Aan te geven ten aanzien van het korpsbeleidsplan dat de gemeente Nieuwkoop als voorwaarde om in te kunnen stemmen met het korpsbeleidsplan vindt dat er concreet handelingsperspectief in de vorm van heldere actiepunten in het beleidsplan moet worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor de oostelijke rand van de gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren. In te stemmen met bijgaande conceptbrief waarin de beslispunten 1 tot en met 3 zijn verwoord.

8 Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop Werkt (2016-018)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: In te stemmen met het actieplan Nieuwkoop Werkt In te stemmen om in 2016 e.v. Euro 50.000 vanuit de stelpost decentralisaties beschikbaar te stellen voor de uitvoering van actieplan Nieuwkoop Werkt

9 Raadsvoorstel Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop’ (2016-019)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. Met betrekking tot de ambitie om de kern Nieuwkoop regionaal te positioneren de volgende kaders te formuleren: a) Bepalen van het specifieke DNA van het dorp Nieuwkoop, b) voor een breed gebied (vanaf de Zevensprong via het centrum tot aan het Meijepad), c) met een brede, diverse groep stakeholders d) en daarbij het proces uit te besteden aan een ervaren procesfacilitator. 2. Het daartoe beschreven procesvoorstel te onderschrijven

10 Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving (2016-020)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en eventueel een zienswijze te geven; Een bedrag van Euro 40.000,- te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en dit met ingang van de begroting 2016 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.

11 Raadsvoorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 (2016-021)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de notitie Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland. 2. In te stemmen met de nota Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017, waarin wordt voorgesteld om: a. De volgende inhoudelijke uitgangspunten vast te stellen als kader voor het inkoopplan vanaf 2017: I. Zo integraal mogelijk II. De Jeugd- en Gezinsteams (JGTs) als spin in het web III. In dialoog met de zorgaanbieders de transformatie vormgeven IV. De transformatie/innovatie nadrukkelijk faciliteren V. Clientenparticipatie borgen in de inkoop VI. Vormgeven lokale inbreng op de regionale inkoop VII. Onder voorwaarden ruimte te bieden voor een aparte status om in een aanvullende aanpak delen van de jeugdhulp zelfstandig in te kopen. b. Een nieuw dienstverleningsovereenkomst af te sluiten tussen de 13 gemeenten en het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor een gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp, waarin de aparte status van de gemeente Alphen aan den Rijn en overige gemeenten die dat willen wordt vastgelegd. c. Voor alle gemeenten, behalve voor de gemeente Alphen aan den Rijn en overige gemeenten die dat willen, voor JGTs een aparte inkoopprocedure te starten, en hiervoor: I. de contracten met de aan de JGTs leverende zorgaanbieders te verlengen tot 1 januari 2017; II. in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor een meerjarige inkoop van de bemensing van de JGTs met de cooperatie. 3. Voor de inkoopstrategie 2017 eenmalig in 2016 Euro 16.195,
Aantekening: beschikbaar te stellen uit de stelpost decentralisaties. 4. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Herziene begroting Holland Rijnland 2016 (2016-022)

B&W stelt de raad voor: Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; Een zienswijze op de herziene begroting 2016 in te dienen; In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

13 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top