Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 10-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vaststellen agenda (2015-123)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2015-124)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergaderingen van 12 november 2015 en van 26 november 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-125)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-126)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake wijzigingsplan ‘Korteraarseweg-Kerkweg’ (2015-127)

B&W stelt de raad voor de vragen van de heer Visser te beantwoorden volgens bijgaande antwoordbrief.

8 Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Marktverordening Nieuwkoop 2008 (2015-128)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA) (2015-129)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de antwoordbrief.

10 Raadsvoorstel Gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking van de verkoop van grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero (2015-130)

B&W stelt de raad voor om: - In te stemmen met de uitgangspunten voor de uitgifte van bouwgrond voor sociale huurwoningen. - Voor het realiseren van 20 sociale huurwoningen in Langeraar Oost een onttrekking te doen aan de Reserve Goedkope Woningen van Euro 594.000,- ten gunste van de grondexploitatie GZ-32.

11 Raadsvoorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 (2015-131)

B&W stelt de raad voor om: - In te stemmen met beheerplan speelvoorzieningen 2016 t/m 2020; - Voor 2015 een extra storting te doen in de voorzieningen van Euro 225.000,
Aantekening: ten laste van de Algemene Reserve; - De storting in de voorziening met ingang van 2016 te verhogen met Euro 25.000,- naar Euro 130.000,-; - Het budget voor het dagelijks onderhoud met ingang van 2016 structureel te verhogen met Euro 10.300,

12 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 (2015-132)

1. De hieronder vermelde belastingverordeningen vast te stellen: a) Verordening op de heffing en invordering van leges 2016; b) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016; c) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016; 2. De tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015 (2015-133)

B&W stelt de raad voor om begrotingswijziging 3 vast te stellen bestaande uit diverse deelbesluiten.

14 Raadsvoorstel Normenkader 2015 (2015-134)

B&W stelt de raad voor om het Normenkader 2015 vast te stellen.

15 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 (2015-135)

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

16 Raadsvoorstel Info en advies sociaal domein (2015-136)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het wijzigen van de structuur rond informatie en advies in het sociaal domein, waaronder het vormen van een netwerk van vrijwilligers en professionals en positioneren van de functie van coordinerend clientadviseur onder de gemeente.

17 Raadsvoorstel Nieuwbouw afvalbrengstation en huisvesting buitendienst (2015-137)

B&W stelt de raad voor om: - In te stemmen met de realisatie van een afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen en ontwerp; - Een krediet beschikbaar stellen van Euro 2.371.000 voor de realisatie van het afvalbrengstation; - De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van het afvalbrengstation ten laste brengen van het product Afvalinzameling en -Verwerking binnen het programma Ruimtelijk Beheer; - Instemmen met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen; - Instemmen met de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen door het plaatsen van zonnepanelen en een windturbine; - Een krediet beschikbaar stellen van Euro 2.946.500 voor de realisatie van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst (Euro 2.787.000) inclusief duurzaamheidsmaatregelen (Euro 159.500); - De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van de bedrijfshuisvesting en duurzaamheidsmaatregelen te dekken met de vrijvallende huurpenningen voor Schoterhoek 10 en 33.

18 Raadsvoorstel Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid (2015-138)

B&W stelt de raad voor om: - Voor de modernisering en harmonisering van het monumentenbeleid, waaronder het opstellen van redengevende omschrijvingen, in 2016 een onttrekking te doen aan de reserve Monumentenzorg van Euro 45.670,-; - De onttrekking aan de reserve en het overeenkomstige budget in 2016 in de voorjaarsnota te verwerken.

19 Raadsvoorstel Herbenoeming rekenkamerdirecteur (2015-139)

De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de raad voor om de huidige rekenkamerdirecteur, de heer Peter Struik van Partners en Propper, per 1 januari 2016, voor een periode van nog eens twee jaar, te benoemen als directeur van de Rekenkamer Nieuwkoop.

20 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Top