Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 12-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vaststellen agenda (2015-114)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-115)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 15 oktober 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-116)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-117)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 (2015-118)

B&W stelt de raad voor om aan B&W toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardering (SVHW) 2015 (versie 1.0 10-9-2015) aan te gaan.

8 Raadsvoorstel Najaarsnota 2015 (2015-119)

1. De Najaarsnota 2015 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging 2 van 2015 vast te stellen; 3. Ten aanzien van de kredieten in te stemmen met: a) het afsluiten van de kredieten bij de jaarrekening 2015; b) het autoriseren van de kredieten met een overschrijding (automatiseren Hoekse Aarbrug (4) Euro 51.000, aanschaf applicatie Wmo (14) Euro 973 en de aanschaf van de Fiat Stradas gemeentewerken (30/31) Euro 1.816 en Euro 1.718.; 4. In te stemmen met het overzicht van de mutaties in de reserves; 5. Kennis te nemen van de volgende bijgevoegde overzichten: a) overzicht financiele gevolgen; b) overzicht budgetoverhevelingen 2015-2016; c) overzicht voortgang kredieten; d) overzicht mutaties niet geactiveerde posten.

9 Raadsvoorstel Programmabegroting 2016-2019 (2015-120)

B&W stelt de raad voor: 1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen en daarmee: 1.1. vast te stellen de beleidsbegroting, bestaande uit: a. de programma's Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein, Bestuur en dienstverlening en Algemene dekkingsmiddelen; b. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Duurzaamheid. 1.2. vast te stellen de financiele begroting 2016, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen, opgebouwd uit: a. de stand van de begroting 2016 na verwerking van de meicirculaire; b. de financiele mutaties van de begroting 2016 volgend uit autonome ontwikkelingen; c. de financiele mutaties van de begroting 2016 volgend uit bezuinigingen; d. de financiele mutaties van de begroting 2016 volgend uit nieuw beleid. 1.3. vast te stellen de begroting 2016-2019 in meerjarenperspectief. 1.4. vast te stellen de beleidslijn dat mogelijke overschotten in toekomstige jaarrekeningen worden gestort in de Algemene Reserve tot een solvabiliteitsratio van 40 procent is gerealiseerd.

10 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top