Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 17-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Raadsvoorstel tijdelijke toelating van Arnold van der Lee tot lid van de gemeenteraad ivm tijdelijk ontslag van Martin Hoekstra (2015-081)

Martin Hoekstra heeft de voorzitter van de raad verzocht tijdelijk, d.w.z. voor een periode van 16 weken, als raadslid ontslag te verlenen. Dit verzoek is ingewilligd. Voorgesteld wordt Arnold van der Lee gedurende die periode en na goedkeurend onderzoek door de commissie geloofsbrieven tijdelijk als raadslid toe te laten.

3 Vaststellen agenda (2015-082)

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

5 Vaststellen besluitenlijst (2015-083)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015.

6 Ingekomen stukken (2015-084)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

7 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-085)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

8 Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 (2015-086)

B&W stelt de raad voor om het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

9 Raadsvoorstel Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015 (2015-090)

B&W stelt de raad voor om: De notitie 'Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015' vast te stellen. De parkeernormen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de notitie toe te passen voor in- en uitbreidingslocaties

10 Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland (2015-087)

B&W stelt de raad voor om het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen en kennis te nemen van de vervolgproces, te weten het Uitvoeringsprogramma.

11 Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop (2015-088)

B&W stelt de raad voor om: De notitie 'Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop' vast te stellen; Een bedrag van € 200.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar ten behoeve van de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Nieuwkoopse fietsroutes; De meerkosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken te betrekken bij de actualisatie van het nieuwe beheerplan Wegen in 2016.

12 Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop (2015-089)

B&W stelt de raad voor om: Vanwege een toename van het aantal crematies op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar een urnentuin aan te leggen; Een krediet beschikbaar te stellen van € 170.500,- voor de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie van urnentuinen op de algemene begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar; De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te dekken door verhoging van de tarieven voor de grafrechten; De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling van de legesverordening 2016.

13 Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) (2015-091)

B&W stelt de raad voor om de 6e verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Regie op regionale samenwerking’ (2015-092)

De Rekenkamer stelt de raad voor om: Het rekenkameronderzoek 'Regie op regionale samenwerking' aan te grijpen om in te zetten op vergroting van grip door de raad op de sturing en controle van samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen aan de raad te onderschrijven. Met begeleiding van de griffier een werkwijze te ontwikkelen om de aanbevelingen in de praktijk op te pakken, met aandacht voor de gewenste ondersteuning van het college om daar invulling aan te kunnen geven. Het college te verzoeken de aan haar gerichte aanbevelingen eveneens over te nemen ter ondersteuning van sturing en controle door de raad. Periodiek de praktijk van sturing en controle van samenwerkingsverbanden agenderen mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen.

15 Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2015 ODHW (Omgevingsdienst West-Holland) (2015-093)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze begrotingswijziging en geen zienswijzen in te dienen

16 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent CDA (2015-094)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. Het CDA stelt voor om Nick Draper als fractieassistent te benoemen.

16A Vertrek raadslid Piet Melzer

Tijdens deze vergadering heeft Piet Melzer (VVD) afscheid genomen als raadslid; hij is wethouder geworden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

17 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Top