Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 09-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vaststellen agenda (2015-071)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2015-072)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 11 juni en 2 juli 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-073)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-074)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop (2015-075)

B&W stelt de raad voor De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop 2015 (inclusief de hierbij behorende bijlagen I t/m IV) vast te stellen.

8 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging financiƫle verordening gemeente Nieuwkoop 2012 (2015-076)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Financiele verordening gemeente Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (2015-077)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden. Om het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico s met een hogere impact en een hogere waarschijnlijkheid. En om verder met name te focussen op het risico luchtvaartongevallen en eventuele andere onderwerpen die tijdens de meningsvormende raad nog aanvullend worden benoemd.

10 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol (2015-078)

B&W vraagt de raad om de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen zoals voorgesteld in de bijgevoegde brief van het Schadeschap luchthaven Schiphol d.d. 5 januari 2015, kenmerk 2015/20376.

11 Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar (2015-079)

B&W stelt de raad voor het bedrag zoals opgenomen in de Reserve Verbetering Voetbalaccommodaties vrij te geven ter realisatie van de twee kunstgrasvelden op de locatie TAVV te Ter Aar. De Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) hiertoe een eenmalige subsidie te verschaffen van Euro 1.200.000,- en dit te onttrekken aan de reserve. Een bedrag van Euro 73.000,- (restant) beschikbaar te stellen als bijdrage voor het vanuit de Grex GZ92 door de gemeente te maken kosten in het kader van de aanleg van de twee velden en dit te onttrekken aan de reserve.

12 Raadsvoorstel Tijdelijke maatregelen bestemmingsplan Landelijk Gebied (2015-080)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 vast te stellen. De lijst, waarin zijn opgenomen categorieen, waarvan de raad verklaart dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is zoals vastgesteld bij het raadsbesluit 2011-013 voor de periode vanaf de eerste dag na bekendmaking van dit besluit tot de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop uit te breiden met alle aanvragen die betrekking hebben op een locatie gelegen in het gebied van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop.

13 Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 (2015-070)

B&W stelt de raad voor de uitgangspunten voor de programma-begroting 2016-2019 vast te stellen. Op 2 juli 2015 behandelde de gemeenteraad diverse financiele stukken. Op de agenda stond ook uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019. Dit agendapunt is niet behandeld vanwege tijdgebrek en komt nu op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015.

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top