Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 02-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vaststellen agenda (2015-065)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-066)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

5 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 SWA (Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn) (2015-067)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de concept jaarrekening 2014 en een zienswijze in te dienen.

6 Raadsvoorstel Programmarekening 2014 en resultaatbestemming 2014 (2015-068)

B&W stelt de raad voor een aantal zaken met betrekking tot de programmarekening en resultaatbestemming te besluiten: zie raadsvoorstel.

7 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2015 (2015-069)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. De Voorjaarsnota 2015 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging 1 van 2015 vast te stellen; 3. In te stemmen met overzicht van de mutaties in de reserves.

8 Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 (2015-070)

B&W stelt de raad voor de uitgangspunten voor de programma-begroting 2016-2019 vast te stellen.

Aantekening:

Dit agendapunt is verplaatst naar de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015.

9 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

10 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

11 Sluiting

Top