Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 11-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vaststellen agenda (2015-049)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-050)

De besluitenlijst van 21 mei 2015

5 Ingekomen stukken (2015-051)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-052)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Noordenseweg 66A in Nieuwkoop (2015-053)

B&W stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven voor het bouwen van een vervangende woning. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

8 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen (2015-054)

B&W stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van drie woningen. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

9 Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad (Meijepad) (2015-055)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van een vrijliggend wandelpad (vlonderpad) parallel aan het bestaande Meijepad, in combinatie met de reeds geplande reconstructie van het Meijepad. De realisatiekosten van Euro 1.331.650 te dekken uit A. Provinciale subsidie Euro 715.000, B. Grondexploitatie Zuidhoek Euro 170.000, C. Voorziening Wegen Euro 446.650

10 Raadsvoorstel Begroting 2016 en jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West Holland (ODWH) (2015-056)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en de meerjarenplanning en een zienswijze in te dienen over de ontbrekende frictiekosten.

11 Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018 (2015-057)

B&W stelt de raad voor deze kadernota vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (2015-058)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en een zienswijze in te dienen.

13 Raadsvoorstel Zienswijze vorming Coöperatie GGD Support Centrum (2015-059)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de brief over de mede-oprichting van en deelneming in deze cooperatie en daarover een zienswijze in te dienen.

14 Raadsvoorstel VVE-beleid gemeente Nieuwkoop 2015 – 2018 (VVE is afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) (2015-060)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het VVE-beleid Een goede start is het halve werk en de oude notitie Harmonisatie Peuterspeelzalen 2009 in te trekken.

15 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde (2015-061)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze nota.

16 Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2015-2018 (2015-062)

B&W stelt de raad voor met betrekking tot het thema Duurzaamheid te kiezen voor een werkwijze waarin de gemeente samenwerkt met haar ondernemers en inwoners. Met als doel de gemeente te verduurzamen. Hiertoe de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 vast te stellen.

17 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2015-063)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting, een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

18 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlands Midden (2015-064)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting en geen zienswijze in te dienen.

19 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

20 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

21 Sluiting

Top