Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 21-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2015-036)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-037)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 2 april 2015

5 Ingekomen stukken (2015-038)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-039)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Kennis nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland en starten bestemmingsplanprocedure voor 54 woningen (2015-040)

B&W stelt de raad voor om: - Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland; - Fase 1 en 2 van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland als kader te laten dienen voor een op te stellen ontwerp bestemmingsplan; - In te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan.

8 Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen (2015-041)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van de notitie Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen Nieuwkoop, Tweede uitwerking oplossingsrichtingen en te kiezen voor 1 van de twee volgende oplossingsrichtingen: Een beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in Nieuwkoop met grondgraven, of Uitbreiding van de algemene begraafplaats in Ter Aar. In de meningsvormende raad I van 30 april 2015 heeft de raad voorkeur uitgesproken voor beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in Nieuwkoop met grondgraven.

9 Raadsvoorstel De 3e Verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009 (2015-042)

B&W stelt de raad voor om de 3e verordening tot wijziging vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2015 (2015-043)

B&W stelt de raad o.a. voor een aantal grondexploitaties te openen, vast te stellen of af te sluiten. Diverse voorzieningen te verlagen, reserves over te hevelen, enkele beheercomplexen af te waarderen of over te hevelen.

11 Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016 (2015-044)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het beleidsplan en de keuze voor scenario B voor arbeidsinschakeling (kracht van het aantal)

12 Raadsvoorstel Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 (2015-045)

B&W stelt de raad voor om: 1. Met de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 in te stemmen 2. Bij de lokale besluitvorming het collegeprogramma De kracht van de samenleving leidend te laten blijven zijn.

13 Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden (2015-046)

De VVD-fractie stelt de raad voor het volgende te besluiten: - de inwoners van de gemeente Nieuwkoop nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van het werken met dorpsraden; - daartoe de betrokkenheid bij en het draagvlak voor dorpsraden te meten; - als middelen daarvoor gebruik te maken van het burgerpanel en een schriftelijke enquete via Nieuwkoop Nieuws en de enquete te richten op de inwoners van kernen waar dorpsraden actief zijn; - het college te verzoeken om in overleg met de raad en de dorpsraden tot nadere invulling van de enquete te komen.

14 Raadsvoorstel Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW) 2016 (2015-047)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de stukken en het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

15 Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (2015-048)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de stukken en het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

15A Motie niet geagendeerd onderwerp voorkeurslocatie Ashram college

Bijgevoegde documenten

16 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

17 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

18 Sluiting

Top