Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 02-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2015-028)

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst (2015-029)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 19 maart 2015.

4 Ingekomen stukken (2015-030)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

5 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-031)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

6 Raadsvoorstel Besluit bodemkwaliteit – vaststellen Bodembeheernota (2015-032)

B&W stelt de raad voor om de Bodembeheernota, deel A (Algemeen) en deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop) vast te stellen.

7 Raadsvoorstel Inventarisatie verkeersveiligheid fietsroutes (2015-033)

B&W stelt de raad voor de knelpunten zoals opgenomen in de inventarisatie Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop te onderschrijven. B&W op te dragen om de inventarisatie verder uit te werken door in overleg met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen en te komen tot een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan.

Agendapunt is vervallen.

8 Raadsvoorstel Automatisering bediening Hoekse Aarbrug (2015-034)

B&W stelt de raad voor om dit jaar de Hoekse Aarbrug in Papenveer om te bouwen tot een geautomatiseerde zelfbedieningsbrug en daarvoor een krediet van 120.000 Euro beschikbaar te stellen.

9 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA (2015-035)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA)

10 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top