Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 19-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2015-016)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-017)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-018)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Opheffing en bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-019)

Het presidium stelt de raad voor om de geheimhouding van een aantal stukken op te heffen. Daarnaast wordt de gemeenteraad verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken.

7 Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen 2015-2019 (2015-020)

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de opstelling van de begroting 2016.

8 reg. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2015-021)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze toetreding.

8 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2015-021)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze toetreding.

9 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar (2015-022)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen, met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar , het bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen, het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en het niet vaststellen van een exploitatieplan.

10 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Langeraarseweg (2015-023)

B&W stelt de raad voor de grens te verplaatsen conform de bij het raadsvoorstel behorende tekening.

11 Raadsvoorstel Breedbandnetwerk NieuwkoopNet (2015-024)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: kennis te nemen van de notitie Breedband: stap 0, voorlopig af te zien van de start van een project tot realisatie van een gemeentebreed glasvezelnetwerk en in overleg met de bestaande aanbieders in te zetten op verbetering van de bestaande netwerken en het opheffen van knelpunten.

12 Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake kamergewijze bewoning Stationsweg 6 in Zevenhoven (2015- 025)

B&W stelt de raad voor om de vragen van de heer Claassen te beantwoorden volgens bijgaande brief.
Top