Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 05-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2015-010)

Deze vergadering start om 21.00 uur aansluitend op de meningsvormende raden. Agendapunten 6 en 7 worden eerst meningsvormend besproken in de MR I en MR II voorafgaand aan deze vergadering.

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst (2015-011)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 22 januari 2015.

4 Ingekomen stukken (2015-012)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

5 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-013)

e gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

6 Raadsvoorstel Naar een toekomstbestendige dienstverlening in Nieuwkoop (deel 2) (2015-014)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota, de uitvoering van het click-call-face principe, dwingend gebruik van een voorkeurskanaal bij een specifiek product, volledig werken op afspraak, extra avondopenstelling waarbij de openingstijden overdag verminderd worden, reduceren personeelsformatie, enz.

7 Raadsvoorstel Evaluatie Drank- en Horecawet (2015-015)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de Notitie Drank- en Horecawet, Evaluatie (2014).
Aantekening: Agendapunt is vervallen.

8 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

9 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

10 Sluiting

Top