Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 22-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 11 december 2014.

5 Ingekomen stukken

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken

e gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Verzoek aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot status recreatieparken (2015-005)

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te verzoeken vooraf een uitspraak te doen in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om door wijziging van het bestemmingsplan Recreatieparken de mogelijkheid te gaan bieden om de status van de woningen in de parken aan te passen en daartoe bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten te verzenden.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schoterhoek II (2015-006)

B&W stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

9 Wijziging benoeming leden Regiocommissie en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland (2015-007)

Leen Mur (SBN) en Mariska van Buren (SGP-CU) hebben aangegeven zich terug te trekken als lid van de Regiocommissie. Voorgesteld wordt om ter vervanging Remco Hendriks (SBN) en Elias van Belzen (SGP-CU) te benoemen. Omdat Leen Mur vanuit de Regiocommissie plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland is moet ook daar vervanging voor worden geregeld.

9a Wijziging benoeming lid Auditcommissie

Lizet Keijzers (SBN) heeft aangegeven zich terug te trekken als lid van de Auditcommissie. SBN stelt voor haar te laten vervangen door Leen Mur.

10 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten MPN-PN (2015-008)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. MPN-PN stelt voor om Elly de Jeu en Margot Aartman als fractieassistenten te benoemen.

11 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

12 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

13 Sluiting

Top