Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 11-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-112)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-113)

5 Ingekomen stukken (2014-114)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-115)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Noorden Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, part. herziening S. v. Capelweg 52-54 (2014-116)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan met inbegrip van hernieuwde motivatie naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A (2014-117)

B&W stelt de raad het bestemmingsplan met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

9 Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (2014-118)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de inwerkingtreding op 1 juni 2014.

10 Raadsvoorstel Aankoop rioolwaterzuiveringsterrein Ter Aar (2014-119)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aankoop van dit terrein voor een bedrag van Euro 290.00 k.k.

11 Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop 2014 (2014-120)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met daarin de volgende onderwerpen: de leeftijdsgrens voor zelfstandig reizen te behouden op 10 jaar; de mogelijkheid voor opstapplaatsen niet in de verordening op te nemen; de minimumafstand voor vergoeding te behouden op 6 kilometer.

12 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2014-121)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014.

13 Raadsvoorstel Grens bebouwde kom Oostkanaalweg (2014-122)

B&W stelt de raad voor om het raadsbesluit van 16 oktober 2014 inzake locatie bord bebouwde kom, gelet op de adviezen van provincie en politie, te heroverwegen

14 Raadsvoorstel Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland (2014-123)

B&W stelt de raad voor diverse richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te onderschrijven. In te stemmen met diverse adviezen over de bestuurlijke organisatie van Holland Rijnland vanuit de behoefte de bestuurlijke drukte te verminderen.

15 Raadsvoorstel Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (2014-124)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 en 1 heffingstarief te hanteren dat in 2015 Euro 198,- bedraagt met de jaren daaropvolgend een stijging van 1,23% per jaar.

16 Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 t/m 2018 (2014-125)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het beleids- en beheerplan. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks Euro 80.000,- extra aan de voorziening Openbare verlichting toe te voegen ten laste van de reserve Duurzaamheid.

17 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 (2014-126)

B&W stelt de raad voor om de verordening op heffing en invordering van hondenbelasting, rioolheffing en leges vast te stellen en de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 vast te stellen.

18 Raadsvoorstel Controleprotocol 2014 - 2017 (2014-127)

B&W stelt de raad voor dit protocol vast te stellen.

19 Raadsvoorstel Bekrachtiging noodverordening vogelgriep (2014-128)

De burgemeester stelt de raad voor om de uitgevaardigde noodverordening en de intrekking daarvan te bekrachtigen (conform artikel 176, derde lid en 180 Gemeentewet).

19A Motie niet geagendeerd onderwerp Keuzevrijheid Zorgaanbieders

Bijgevoegde documenten

20 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Top