Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 13-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-103)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-104)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 16 oktober 2014.

5 Ingekomen stukken (2014-105)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-106)

e gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Najaarsnota 2014 (2014-107)

8 Raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018 (2014-108)

B&W stelt de raad voor de begroting van baten en lasten 2015 na bestemming op programmaniveau vast te stellen inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen van de jaarschijf 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening en verordening speelautomaten (2014-109)

B&W stelt de raad voor deze verordeningen op een aantal punten te wijzigen.

10 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet project huisvesting Ashram college Nieuwkoop (2014-110)

B&W stelt de raad voor om voor het project huisvesting Ashram College Nieuwkoop een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000,- voor de externe onderzoekskosten naar alternatieven en financiële consequenties.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2014 (2014-111)

B&W stelt de raad voor om het normenkader 2014 vast te stellen.

12 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top