Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 16-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-092)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-093)

5 Ingekomen stukken (2014-094)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-095)

e gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid (2014-096)

B&W stelt de raad voor om de bepaalde economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in de het algemeen belang voor onbepaalde tijd, zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

8 Raadsvoorstel Actualisatie reglement van orde, afsprakenlijst en raadsplanning 2015 (2014-097)

De raad wordt voorgesteld het reglement van orde te actualiseren, de afsprakenlijst en de raadsplanning 2015 vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest (2014-098)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het plan en in te stemmen met een aantal voorgenomen keuzes.

10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar West (2014-099)

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Vaststelling verordening Sociaal Domein 2015 (2014-100)

B&W stelt aan de raad voor de verordening vast te stellen en een aantal verordeningen in te trekken.

12 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Oostkanaalweg (N460) (2014-101)

B&W stelt de raad voor om de grens van de bebouwde kom op de Oostkanaalweg Ter Aar (N460) conform de bij dit voorstel behorende tekening te verplaatsen.

13 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijzigingen 2014 en 2015 gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM (2014-102)

B&W stelt de raad voor geen zienswijzen in te dienen op deze begrotingswijzigingen.

13A Motie niet geagendeerd onderwerp - Voorgenomen bomenkap Paradijsweg

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top