Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 25-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-082)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-083)

5 Ingekomen stukken (2014-084)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-085)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Coördinatie en toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen (2014-086)

B&W stelt de raad voor om vast te stellen: een nieuwe verordening, een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en een wijziging in de tarieven.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden (2014-087)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de aan het plan toegevoegde Nota van Aanpassingen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplan-procedure na vaststelling.

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Landelijk gebied (2014-088)

B&W stelt aan de raad voor deze notitie vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2014 – 2018 (2014-089)

B&W stelt de raad voor dit beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Beleidsplan Politie, eenheid Den Haag (2014-090)

B&W stelt de raad voor te reageren op het concept beleidsplan volgens de bij dit voorstel behorende concept brief.

12 Raadsvoorstel Benoeming nieuwe rekenkamerdirecteur Nieuwkoop (2014-091)

De klankbordgroep rekenkamer stelt de raad voor de heer Peter Struik van Partners en Pröpper per direct, voor de jaren 2014-2015, te benoemen als directeur van de rekenkamer Nieuwkoop en op een nader af te spreken tijdstip in handen van de burgemeester de eed of belofte te laten afleggen.

12a Motie niet geagendeerd onderwerp - intensief veehouderijbedrijf

13 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top