Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 17-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-071)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-072)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 26 juni 2014.

5 Ingekomen stukken (2014-073)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-074)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Hollandsche Leeuw, Dorpsstraat 75 Nieuwkoop (2014-075)

B&W stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen met in acht name van de in dit voorstel genoemde aanpassingen.

8 Raadsvoorstel Keuze externe klachtvoorziening (ombudsman) (2014-076)

B&W stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2015 de behandeling van de verzoekschriften als bedoeld in artikel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht op te dragen aan de Nationale ombudsman en de derhalve te besluiten tot aansluiting bij de Nationale ombudsman en de verordening te wijzigen.

9 Raadsvoostel Budget uitvoering projecten Landschaps Ontwikkelings Plan 2014 – 2018 (LOP) (2014-077)

B&W stelt de raad voor het budget uit de bestemmingsreserve LOP aan te wenden voor de realisatie van projecten voor de jaren 2014 - 2018.

10 Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden (koopzondagen) (2014-078)

B&W stelt de raad voor om de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 vast te stellen met daarin opgenomen een volledige vrijstelling om op zon- en feestdagen open te zijn met een beperking in tijd van 12.00 - 19.00 uur

11 Raadsvoorstel 1ste begrotingswijziging Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2014-079)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze begrotingswijziging 2014 en geen zienswijzen in te dienen, anders dan de opmerking dat Nieuwkoop de gelden voor de uitvoering van deze nieuwe taken stelt op de werkelijke kosten met maximaal het bedrag uit het gemeentefonds.

12 Raadsvoorstel Keuze type Rekenkamer en programma van eisen (2014-080)

De klankbordgroep rekenkamer stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1.In de periode van 2014 tot 2018 te kiezen voor het type rekenkamer dat bekend staat als rekenkamer type directeursmodel; 2.Het programma van eisen voor de rekenkamerdirecteur vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Vaststellen collegeprogramma 2014-2018 (2014-081)

B&W stelt de raad voor te besluiten het collegeprogramma 2014-2018 vast te stellen.

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top