Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 26-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-062)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-063)

5 Ingekomen stukken (2014-064)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-065)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

6a Benoeming fractieassistent SGP-CU (2014-070)

Aantekening:

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad.

7 Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018 SWA (2014-069)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de SWA Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2018 en in te stemmen met de conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA.

8 Raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2013 en resultaatbestemming 2013 (2014-066)

B&W stelt de raad onder andere voor het Jaarverslag 2013 vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014 (2014-067)

B&W stelt de raad o.a. voor de voorjaarsnota 2014 en de begrotingswijziging 1 van 2014 vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2015-2018 (2014-068)

B&W stelt de raad deze notitie vast te stellen. De notitie bevat de financieel technische uitgangspunten voor de uitwerking van de nieuwe begroting 2015-2018.

10a Motie niet geagendeerd onderwerp (Hofpoort Ziekenhuis)

11 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

12 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

13 Sluiting

Top