Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 20-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-043)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-044)

5 Ingekomen stukken (2104-045)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-046)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorhaakdijk 2 / Milandweg 72, Woerdense Verlaat (2014-047)

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, samen met de Nota van Zienswijzen.

8 Raadsvoorstel Vaststellen preventie en handhavingsplan Drank- en Horecawet (2014-048)

B&W stelt de raad voor dit plan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 43a van de Drank en Horecawet.

9 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Meijepark (2014-049)

B&W stelt de raad voor het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Aanpak Breedband gemeente Nieuwkoop (2014-050)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het plan van aanpak om een open breedbandnetwerk te realiseren, de gemeente daarin een actieve rol te laten spelen en de voorbereidingen te starten.

11 Raadsvoorstel Benoeming accountant (2014-051)

De beoordelingscommissie selectie accountant (auditcommissie, gemeentesecretaris en portefeuillehouder financien) stelt de raad voor EY (voorheen Ernst&Young) aan te wijzen als accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016 en 2017 van de gemeente Nieuwkoop.

12 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2015 Samenwerkingsverband Holland Rijnland (2014-052)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2015, de meerjarenbegroting 2015-2018 en een zienswijze in te dienen.

13 Raadsvoorstel Begroting 2015 en Jaarverslag 2013 ODWH (2014-053)

B&W stelt de raad in te stemmen met de Begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en geen zienswijzen in te dienen.

14 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (2014-054)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze begroting, een brief te versturen naar de veiligheidsregio dat de gemeente de beoordeling door de gemeente Leiden van deze begroting onderschrijft en dringt bij het bestuur van de veiligheidsregio aan op een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door gemeenten vooruitlopend op de vorming van een Ambtelijk Governance Team.

15 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 2015 (2014-055)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en geen zienswijzen in te dienen.

16 Raadsvoorstel Financieel kader, ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 Streekarchief Rijnlands Midden (2014-056)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het niet voldoen aan het financieel kader gemeenschappelijke regelingen, de ontwerp-begroting 2015, de meerjarenbegroting 2015-2018 en geen zienswijzen in te dienen.

17 Raadsvoorstel Jaarstukken 2013 en ontwerp begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW) 2015 (2014-057)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en de ontwerp-begroting 2015 en geen zienswijze in te dienen.

18 Raadsvoorstel Begroting Sociale Werkplaats Alphen a/d Rijn (SWA)

Vervalt omdat er voor dit agendapunt geen stukken aangeleverd zijn en schuift op naar de volgende vergadering.

19 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

20 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

21 Benoeming en beëdiging wethouders (2014-059)

De benoeming van wethouders vindt plaats door de gemeenteraad. Voor het wethouderschap geldt een aantal vereisten o.a. nevenfuncties, ingezetenschap, enz.; de raad controleert dat. Voordat wethouders hun functie kunnen uitoefenen moeten zij de eed of belofte afleggen.

22 Benoeming en beëdiging raadsleden (2014-060)

Als er een raadslid wordt benoemd tot wethouder dan moet voor de opengevallen plek in de raad een nieuw raadslid benoemd worden. Die dan de eed of belofte moet afleggen.

23 Raadsvoorstel Diverse benoemingen (2014-061)

a. AB-leden Holland Rijnland en #Kracht15 b. Commissie Sleutelprojecten c. Presidium d. Vicevoorzitter gemeenteraad e. Regiocommissie f. AB Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) g. AB Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) h. AB Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW) i. AB Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) j. Commissie hoorzittingen bestemmingsplannen k. Fractieassistent SBN

24 Coalitieakkoord ‘De kracht van de samenleving’

SBN, CDA en D66 bieden de gemeenteraad het coalitieakkoord ter kennisname aan.

25 Sluiting

Top