Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 27-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-010)

Bijgevoegde documenten

2A Motie niet geagendeerd onderwerp - Fietsoversteekplaats Elleboogvaart- Churchilllaan

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-011)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 30 januari 2014.

5 Ingekomen stukken (2014-012)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-013)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Vaststellen regionaal beleidsplan Jeugdzorg (2014-014)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het, na inspraak aangepaste, concept regionale beleidsplan, de lokale toelichting, de deelname aan de proeftuin Jeugdzorg en de financiele gevolgen hiervan te betrekken bij de voorjaarsnota.

8 Raadsvoorstel Vaststellen Nota Lokaalgezondheidsbeleid 2014-2017 (2014-015)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota lokaal gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2014-2017.

9 Raadsvoorstel Implementatie Wet basisregistratie Personen (2014-016)

B&W stelt de raad voor de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 vast te stellen en deze met terugwerkende kracht per 6 januari 2014 in werking te laten treden.

10 Raadsvoorstel 1e wijziging legesverordening en tarieventabel (2014-017)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Verordening op de heffingen en invordering van leges en de 1e wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2014 vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden (2014-018)

B&W stelt de raad voor de basisuurtarieven hulp bij het huishouden voor Zorg in Natura vast te stellen op Euro 18,50 voor HbH1 en Euro 23,00 excl. BTW voor HbH2.

12 Raadsvoorstel Afsluiten elektronische weg (e-mail en fax) voor Wob-verzoeken (2014-019)

B&W stelt de raad voor om met ingang van donderdag 6 maart 2014, geen elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (via e-mail en fax) in behandeling te nemen en derhalve de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht voor deze verzoeken af te sluiten.

13 Raadsvoorstel Mandateren Wob-verzoeken gericht aan de gemeenteraad (2014-020)

De raad wordt voorgesteld om de griffier (en bij afwezigheid diens plaatsvervanger) mandaat te verlenen om beslissingen te nemen op grond van de artikelen 4 tot en met 7 van de Wet openbaarheid van bestuur; als het een verzoek aan de gemeenteraad betreft.

14 Raadsvoorstel Vernieuwing Meerjarenonderhoudsplan onderwijsgebouwen 2013-2032 (2014-021)

B&W stelt de raad voor het Meerjarenonderhoudsplan 2013 - 2032 voor de onderwijsgebouwen in Nieuwkoop vast te stellen.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is te groot om op de website te plaatsen.

15 Raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 (2014-022)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

16 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

17 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

18 Sluiting

Top