Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 30-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2014-001)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-002)

5 Ingekomen stukken (2014-003)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-004)

e gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan leerlingenvervoer (2014-005)

De Rekenkamer stelt de raad voor om B&W uit te nodigen om een aantal suggesties over o.a. onafhankelijk extern deskundigenadvies, persoonsgebonden budgetten, de gemeentelijke website, het contract met de vervoerder uit te voeren.

8 Raadsvoorstel Krediet voor verbouwing van de bibliotheek Ter Aar ten behoeve van het Algemeen Maatschappelijk Werk (2014-006)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van Euro 48.000,
Aantekening: voor de verbouwing van Beukenpad 1 ten behoeve van het Algemeen Maatschappelijke werk, inclusief de aanleg van ICT-infrastructuur.

9 Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Schoterhoek II (2014-007)

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundigplan en de uitgangspunten vast te stellen en deze als basis te laten dienen voor het op te stellen bestemmingsplan.

10 Raadsvoorstel Vaststellen Programma van eisen voor de accountantscontrole jaarrekening 2014, 2015, 2016 en 2017 (2014-008)

De Auditcommissie stelt de Raad voor het volgende te besluiten: Het Programma van Eisen accountantscontrole jaarrekening 2014, 2015, 2016 en 2017, inclusief bijlagen, vast te stellen en het College van B&W opdracht te geven de aanbesteding in overleg met de Auditcommissie voor te bereiden.

11 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistenten (2014-009)

De fractie van D66 stelt voor Arnold van der Lee te benoemen als fractieassistent en de fractie van Progressief Nieuwkoop stelt voor Yamina Kallache te benoemen als fractieassistent.

12 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top