Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 12-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2013-115)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-116)

5 Ingekomen stukken (2013-117)

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-118)

7 Raadsvoorstel re-integratieverordening 2014 (2013-119)

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Instemming kaders bestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed (2013-120)

B&W stelt de raad voor om: in te stemmen met de Nota van beantwoording en met de kaderstellende notitie ‘Integrale gebiedsvisie Langeraar Oost- Landgoed’, en deze te kiezen als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed.

9 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie en geurverordening (2013-121)

B&W stelt de raad voor om: in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de binnengekomen reactiea en met de wijzigingen ten opzichte van de concept geurgebiedsvisie en geurverordening. De geurgebiedsvisie en geurverordening vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen.

10 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel 2014 (2013-122)

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2013 (2013-123)

B&W stelt de raad voor om dit kader vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 (2013-124)

B&W stelt de raad voor om: het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 te ondersteunen door: Nieuwkoopse bestuurders in de besturen van gemeenschappelijke regelingen namens de gemeenteraad te vragen het kader te ondersteunen. Het financieel kader te gebruiken voor het bepalen van een zienswijze op de begroting 2015-2018 van de gemeenschappelijke regelingen. Dit kader ook van toepassing te verklaren op het Streekarchief. Dit kader niet van toepassing te verklaren op de SWA en het SVHW.

13 Begrotingswijziging 3 Decentralisaties sociale domein (2014-125)

De gemeenteraden kunnen uiterlijk 21 januari 2014 hun zienswijzen indienen bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

13a Motie niet geagendeerd onderwerp Zondagsopenstelling

D66 en OLN hebben een motie over een niet geagendeerd onderwerp ‘Zondagsopenstelling’ ingediend tijdens de vergadering. B&W wordt opgedragen om de ‘Verordening Winkeltijden Nieuwkoop’ zodanig aan te passen dat er geen enkele beperking meer is voor de openstelling van winkels op zondag en dit voor besluitvorming in de raadsvergadering van uiterlijk 27 februari 2014 aan de raad voor te leggen.

De motie is verworpen met de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN (9 stemmen) voor en van CDA, SBN, VVD en SGP-CU (12 stemmen) tegen.

14 Vragen half uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top