Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 21-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren.

2 Vastellen agenda (2013-105)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijst (2013-106)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 17 oktober 2013.

5 Ingekomen stukken (2013-107)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-108)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Project Herinrichting Voorwegzone (2013-109)

B&W stelt de raad voor om een voorziening ten behoeve van de integrale kostenverevening door grondeigenaren in te stellen.

8 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a (2013-110)

B&W stelt de raad voor om: het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de Nota van Zienswijzen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

9 Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof (2013-111)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel tot herinrichting van het dorpsplein Liemerhof en de financiele consequenties van het besluit te betrekken bij de voorjaarsnota 2014.

10 Raadsvoorstel Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren (2013-112)

B&W stelt de raad voor om de gemeente Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren en bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen proefboringen en winning van schaliegas op te nemen.

11 Raadsvoorstel Verzoek quickscan effecten rekenkameronderzoeken (2013-113)

De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de raad voor de huidige rekenkamerdirecteur te verzoeken om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 resultaten van een quickscan naar de effecten van oude rekenkameronderzoeken aan de raad aan te bieden.

12 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent (2013-114)

De fractie van de MPN stelt voor Tessa Schrama te benoemen als fractieassistent voor de MPN.

13 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top