Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 14-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-102)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Raadsvoorstel Najaarsnota 2013 (2013-103)

B&W stelt de raad voor: 1. De Najaarsnota 2013 vast te stellen; 2.De begrotingswijziging 2 van 2013 vast te stellen; 3.Kennis te nemen van het kredietenoverzicht en a) In te stemmen met het afsluiten van kredieten bij de jaarrekening 2013 b) Autoriseren van de kredieten met een overschrijding c) Akkoord te gaan met het doorschuiven van kredieten naar 2014; 4. Kennis te nemen van het overzicht mutaties reserves en de daarin opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen; 5. Kennis te nemen van het overzicht budgetoverheveling 2013-2014 en de daarin opgenomen budgetoverhevelingen vast te stellen; 6. In te stemmen met het eerder besteden van een deel van het krediet van Euro 212.000 uit 2015 Vervanging I&A hardware 2015, te weten Euro 75.000 in 2013 voor uitbreiding SAN. 7. Kennis te nemen van de volgende bijgevoegde overzichten: a) Presentaties per programma; b) Overzicht financiele mutaties per programma; c) Overzicht voortgang budgetoverheveling 2012-2013; d) Overzicht maatschappelijke investeringen ten laste van voorzieningen; e) Rapportage Wmo, Werk en Inkomen, Kwaliteitshandvest.

5 Raadsvoorstel Programmabegroting 2014-2017 (2013-104)

B&W stelt de raad voor: 1. De begroting van baten en lasten 2014 na bestemming op programmaniveau vast te stellen inclusief de mutaties in de reserves; 2. In te stemmen met het investeringsplan 2014-2017 en daarmee de investerings-kredieten van de jaarschijf 2014 per programma te voteren; 3. Per programma kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2014-2017; 4. De programmabegroting 2014-2017 vast te stellen.

6 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

7 Mededeling van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

8 Sluiting

Top