Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 17-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Het is ook mogelijk deze vergadering te beluisteren.

2 Vastellen agenda (2013-092)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-093)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 19 september 2013.

5 Ingekomen stukken (2013-094)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-095)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3 (2013-096)

B&W stelt de raad voor:

  1. In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven;
  2. Het bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
  3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

8 Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2013 (2013-097)

B&W stelt de raad voor de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2013 vast te stellen en die van 2010 in te trekken.

9 Raadsvoortel 7e wijziging ODWH en toetreding Noordwijk (2013-098)

B&W stelt de raad voor:

  1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013; 
  2. In te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013, met de uitdrukkelijke vaststelling dat artikel 39a uitsluitend geldt voor aan de ODWH gemandateerde taken.

10 Raadsvoorstel 3e Verordening wijziging Apv 2012 (2013-099)

B&W stelt de raad voor de 3e verordening tot wijziging van de APV Nieuwkoop vast te stellen. De wijzigingen hebben betrekking op de horecavergunningen.

11 Raadsvoorstel Quickscan Realisatie bezuinigingen 2011 (2013-100)

De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad kennis te nemen van de resultaten van dit onderzoek en het college uit te nodigen:

  1. Met de resultaten van deze quickscan rekening te houden bij het voorbereiden van nieuwe bezuinigingsvoorstellen;
  2. Een monitoring op te zetten over de voortgang en realisatie van deze nieuwe bezuinigingen en de gemeenteraad daarover periodiek (als onderdeel van de planning & controlcyclus) te informeren;
  3. Te komen met een startnotitie voor een strategische herorientatie van de rol van de gemeente Nieuwkoop in de lokale samenleving.

12 Benoeming fractieassistent CDA (2013-101)

De fractie van het CDA stelt voor Jamiel Arens te benoemen als fractieassistent voor het CDA.

13 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top