Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 19-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

2 Vastellen agenda (2013-083)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-084)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2013

5 Ingekomen stukken (2013-085)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-086)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel bp. Noorden, enz. (S. van Capelweg 78) (2013-087)

8 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijzigingen 2013 en 2014 RDOG (2013-088)

9 Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2014 (2013-089)

10 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt (2013-090)

11 Raadsvoorstel Vaststellen 2e verordening tot wijziging Apv 2012 (2013-091)

12 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top