Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 20-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier

2 Vastellen agenda (2013-061)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-062)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei 2013 en het vervolg op 3 juni 2013.

5 Ingekomen stukken (2013-063)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-064)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).
Aantekening: Aantekening:Vervallen; er zijn geen stukken.

7 Raadsvoorstel Jaarverslag 2012 (2013-065)

B&W stelt de raad voor: 1. Het Jaarverslag 2012 vast te stellen; 2. In te stemmen met de hieronder voorgestelde onttrekkingen aan de reserves voor het dekken van het negatieve resultaat van Euro 14.489.000: a) Algemene reserve vrij besteedbaar Euro 2.240.000 b) Algemene reserve weerstandsvermogen Euro 3.000.000 c) Reserve Nuon rentevrij Euro 6.000.000 d) Algemene reserve dekkingsmiddelen Euro 3.249.000; 3. Het overzicht af te sluiten kredieten vast te stellen; 4. In te stemmen met het afzien van een storting in de reserve Renteschommelfonds; 5. Kennis te nemen van de rapportage Wmo, Werk en Inkomen.

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2013 (2013-066)

B&W stelt de raad voor: 1. De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen; 2. Begrotingswijziging 1 vast te stellen; 3. Juridische advieskosten concept beheerplan Nieuwkoops Plassengebied Euro 15.000 te dekken door onttrekking aan de Reserve Nieuwkoopse Plassen; 4. Kennis te nemen van: a) Overzicht financiële gevolgen; b) Overzicht voortgang overheveling 2012-2013; c) Overzicht voortgang kredieten; d) Overzicht mutaties niet geactiveerde investeringen; e) Rapportage WMO, Werk en Inkomen; f) Kwaliteitshandvest

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2014-2017 (2013-067)

B&W stelt de raad voor de uitgangspuntennotitie 2014-2017 vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Begroting Omgevingsdienst West Holland (2013-068)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017, geen zienswijze in te dienen en dit besluit schriftelijk te bevestigen.

11 Raadsvoorstel Begroting Sociale Werkplaats Alphen a/d Rijn (2013-069)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting 2014-2018, geen zienswijze in te dienen en dit besluit schriftelijk te bevestigen.

12 Raadsvoorstel Begroting Groene Hart Streekarchief Rijnlands Midden (2013-070)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2013, begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017 en geen zienswijze in te dienen.

12A Motie niet geagendeerd onderwerp ‘lokale bereikbaarheid’

SBN verzoekt het college in deze motie om in overleg met en met instemming van de provincie Zuid-Holland maatregelen te nemen voor als het groot onderhoud gepleegd wordt aan de N463.

Bijgevoegde documenten

13 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top