Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 25-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vastellen agenda (2013-037)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-038)

5 Ingekomen stukken (2013-039)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-040)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Actualisatie Programma's Dienstverlening en Informatievoorziening (2013-041)

B&W stelt de raad voor om de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en informatievoorziening, zoals verwoord in de notitie Naar toekomstbestendige dienstverlening, vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Verwondering (2013-042)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader Ter Aar West (2013-043)

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundig kader Ter Aar West vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan en om de fase van voorontwerpbestemmingsplan over te slaan.

10 Raadsvoorstel Actualisering profielschets burgemeester (2013-044)

De Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester stelt de raad voor de profielschets burgemeester Nieuwkoop uit 2007 te actualiseren.

11 Raadsvoorstel Actualisering Grondexploitaties (2013-045)

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitaties van de sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen. En om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2012 de voorziening negatieve complexen en de voorziening negatieve sleutelprojecten te verhogen met respectievelijk 11.200.000 en 6.000.000 Euro. Daarbij wordt voorgesteld om de grondexploitatie GZ 27 Land van Koppen per 30 april 2013 af te sluiten met een negatief resultaat van 2.700.000 Euro en het negatieve resultaat ten laste te brengen van de voorziening negatieve sleutelprojecten.

12 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top