Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 30-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier en voor het vervolg van deze vergadering op 3 juni 2013 klikt u hier.

2 Vastellen agenda (2013-046)

De vergadering is geschorst en op maandag 3 juni vervolgt.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-047)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 25 april 2013.
Aantekening: Ongwijzigd vastgesteld.

5 Ingekomen stukken (2013-048)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-049)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).
Aantekening: Vervallen; er zijn geen stukken.

7 Verklaring van geen bedenkingen Veenweg 23 Noorden (2013-050)

B&W stelt de raad voor een "verklaring van geen bedenkingen" zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor het geheel vernieuwen van een woonhuis aan de Veenweg 23 te Noorden.

8 Verklaring van geen bedenkingen Westkanaalweg 10E Ter Aar (2013-051)

B&W stelt de raad voor een "verklaring van geen bedenkingen" zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning op Westkanaalweg 10E te Ter Aar.

9 Raadsvoorstel Kanteling Wmo (2013-052)

B&W stelt de raad voor per 1 juli 2013 een nieuwe verordening voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vast te stellen. Het maatschappelijk doel van de Wmo is "meedoen". De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Waar mogelijk doen mensen dat op eigen kracht. Als dit niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

10 Vaststelling bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker (2013-053)

B&W stelt de raad voor: In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker"; Het bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen; Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling. Geen exploitatieplan vast te stellen.

11 Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop (2013-054)

B&W stelt de raad voor: In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Kern Nieuwkoop"; Het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen; Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling; Geen exploitatieplan vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2013-2017 (2013-055)

B&W stelt de raad voor het Wmo-beleidsplan 2013-2017 vast te stellen. Met de vaststelling van het beleidsplan, legt de gemeenteraad vast welke doelen hij de komende jaren voor ogen heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen 2013 en 2017.

13 Raadsvoorstel Maatschappelijke structuurvisie (2013-056)

B&W stelt de raad voor de Maatschappelijke Structuurvisie 2040 "Nieuwkoop in perspectief" vast te stellen. In de maatschappelijke structuurvisie wordt een richting aangegeven die onder meer is gebaseerd op terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven.

14 Ontwerpbegroting 2014 Samenwerkingsverband Holland Rijnland (2013-057)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017 en geen zienswijze in te dienen.

15 Ontwerp programmbegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden (2013-058)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorliggende ontwerp programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 en geen zienswijze in te dienen.

16 Concept begroting 2014 SVHW (2013-059)

B&W stelt de raad voor om het volgende te besluiten : Een zienswijze in te dienen waarbij de volgende punten leidend zijn: 1. Instemmen met de concept begroting 2014; 2. Kanttekening plaatsen bij areaaluitbreiding-uittreding; 3. Kanttekening plaatsen bij de automatiseringskosten; 4. Kanttekening plaatsen over de doorschuif-btw.

17 Ontwerpbegroting 2014 RDOG Hollands Midden (2013-060)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2014; 2. Niet in te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2015 en verder; 3. In te stemmen met de conceptbegrotingswijziging begroting RDOG 2013; 4. De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG kenbaar te maken.

17A Motie niet geagendeerd onderwerp 'WoonZorgZone Nieuwveen'

Bijgevoegde documenten

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

20 Sluiting

Top