Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 28-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2013-028)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-029)

Besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 28 februari 2013.

5 Ingekomen stukken (2013-030)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-031)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Natuurontwikkeling Bosweg" (2013-032)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het door de ambtshalve tekstuele wijzigingen gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.
Aantekening: Kijk voor het vastgestelde bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl .

8 Raadsvoorstel Transitie zorg voor de jeugd (2013-033)

B&W stelt de raad voor de uitgangspuntennotitie "Iedereen doet mee" vast te stellen. Deze visie op jeugdhulp is samen met de andere gemeenten binnen Holland Rijnland opgesteld.

9 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA (2013-034)

B&W stelt de raad voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SOPORA (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen a/d Rijn) vast te stellen.

10 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Glastuinbouw” (2013-035)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.
Aantekening: Kijk voor het vastgestelde bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl .

11 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Langeraar en Papenveer” (2013-036)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

11a Motie over een niet geagendeerd onderwerp (paracommercie)

In de motie van SBN, CDA en D66 wordt het college verzocht om het aantal ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te verhogen van 12 naar 24 en het aantal ‘niet-verenigingsgebonden activiteiten’ van 4 naar 8. En om de uitwerking hiervan in het eerste kwartaal 2014 te evalueren.

Bijgevoegde documenten

12 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top