Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 28-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadsaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier  (opent in nieuw venster)

2 Vastellen agenda (2013-017)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen verslagen (2013-018)

Notulen besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2013.

5 Ingekomen stukken (2013-019)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-020)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Afdoeningstermijnen (2013-021)

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de voorlichting over de Wet dwangsom te verbeteren, nadere (prestatie)afspraken te maken bij uitbesteding van taken, tijdig te besluiten op bezwaarschriften, enz.

8 Raadsvoorstel Beleidskader Rijnstreek werkt (2013-022)

B&W stelt de raad voor: het beleidskader Programma Rijnstreek werkt 2013-2016 vast te stellen; Kennis nemen van het voornemen van het college om te komen tot een brede uitvoeringsorganisatie werk en in dit perspectief de bestaande Gemeenschappelijke Regeling nader te bezien; Voor de beleidsmaatregelen voorgesteld in het beleidskader en voor de maatregelen omtrent de omvorming van de Gemeenschappelijke regeling SWA het resterende budget dat de raad beschikbaar had gesteld voor de herstructurering.

9 Raadsvoorstel Handhavingswet (2013-023)

B&W stelt de raad voor: De “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2012” De Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2012”

10 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Gemeentelijke binnensportaccommodaties (2013-024)

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de sportbeleidsnota uit 2008 te vernieuwen, het aanbod van sporthallen te verminderen, nieuwe afspraken te maken voor de exploitatie, enz. Het raadsvoorstel en –besluit zijn op verzoek van de meningsvormende raad I van 14 februari 2013 aangepast door de Rekenkamerdirecteur.

11 Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop (2013-025)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. De notitie moet bijdragen aan het behartigen van het Nieuwkoopse belang in de discussie over de toekomst van Holland Rijnland. De notitie is op verzoek van de meningsvormende raad II van 14 februari 2013 aangepast door de raad.

12 Raadsvoorstel Tussenstand uitvoering Samen aan de slag (2013-026)

B&W stelt de raad voor: Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het collegeprogramma Samen aan de slag. De prioriteiten voor 2013 bij de uitvoering van het collegeprogramma te onderschrijven.

13 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent (2013-027)

De fractie van D66 stelt de raad voor om Olga Jacobs als fractieassistent van D66 te benoemen.

13A Moties over niet geagendeerde onderwerpen

14 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top