Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 31-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vastellen agenda (2013-001)

Aantekening: Agendapunten 10A (geen voorbereidinsbesluit nemen) en 10B (reactie omwonenden) worden toegevoegd.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Anton Visser spreekt in over agendapunt 10 (bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b, Ter Aar).

4 Vaststellen verslagen (2013-002)

5 Ingekomen stukken (2013-003)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2013-004))

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).
Aantekening: In de toekomst moet motivatie voor geheimhouding gemeld worden. Ongewijzigd vastgesteld.

7 Raadsvoorstel Zienswijzen Huisvestingsverordening HR 2013 (2013-005)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de geformuleerde zienswijze.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

8 Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009 (2013-006)

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde verordening vast te stellen. De wijziging is nodig om via deze commissie ook bezwaarschriften uit de gemeente Kaag en Braassem te kunnen behandelen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

9 Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 (2013-007)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met dit beleidsplan waarin de visie op schuldhulpverlening en de doelstellingen zijn opgenomen, invoeren van het saneringskrediet en de herfinanciering als instrument, en een eenmalige storting van € 15.367,77 te doen in het Garantiefonds van Kredietbank Nederland.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

10 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2013-008)

B&W stelt de raad voor om in te gaan op het compromisvoorstel van de ontwikkelaar om het bouwblok ca. 3,5 – 4 meter te verschuiven en om dit uit te laten werken. B&W stelt de raad voor om géén voorbereidingsbesluit te nemen. B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de concept reactiebrief.

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland (2013-009)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.
Aantekening:

Wilt u het bestemmingsplan raadplegen kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl

12 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Drank- en Horecawet (2013-010)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Apv Nieuwkoop 2012 vast te stellen. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de landelijke Drank- en Horecawet gewijzigd. De gemeenteraad krijgt meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan alcoholbeleid, met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan

13 Raadsvoorstel Actualiseren servicenormen en Kwaliteitshandvest (2013-011)

B&W stelt de raad voor het geactualiseerde Kwaliteitshandvest, gebaseerd op de minimumbranchenormen van de VNG, vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen (2013-012)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 446.000 voor de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Westveensebrug om over te gaan op “zelfbediening met automatische sluiting”.

15 Raadsvoorstel Vertrouwenscommissie (2013-013)

Het presidium stelt de raad voor om alle fractievoorzitters te benoemen te benoemen als lid van deze vertrouwenscommissie. De wethouders te verzoeken om iemand uit hun midden te selecteren als adviseur. De verordening vast te stellen.

16 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2013-014)

De fractie van de VVD stelt de raad voor om Jorian Gauw als fractieassistent van de VVD te benoemen.

17 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Top