Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 20-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-126)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen verslagen (2012-127)

Notulen besluitvormende raadsvergadering 29 november 2012

5 Ingekomen stukken (2012-128)

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2012-129)

7 Raadsvoorstel Liquidatie ISDR (2012-130)

B&W stelt de raad in kennis van het resultaat van de liquidatie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR) en de gevolgen hiervan voor Nieuwkoop.

8 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013 (2012-131)

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen. De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De belastingverordeningen en -tarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd.

9 Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2012 (2012-132)

B&W stelt de raad voor de slotwijziging en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. In 2012 is nog een aantal financiële afwijkingen geconstateerd na de opstelling van de Najaarsnota. Om onder andere te voldoen aan de rechtmatigheid stelt B&W voor om in te stemmen met deze slotwijziging en wordt daarmee de begroting van de gemeente bijgesteld.

10 Raadsvoorstel Budgetoverheveling (2012-133)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde budgetoverheveling. In het jaar 2012 heeft de gemeente een aantal zaken niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat deze zaken wel uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt B&W voor de budgetten over te hevelen naar 2013.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2012 (2012-134)

B&W stelt de raad voor het normenkader vast te stellen. De accountant stelt, op basis van dit normenkader, bij zijn rechtmatigheidonderzoek vast of baten, lasten en balansmutaties conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

12 Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie (2012-135)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen. Met deze verordening is er, gelet op de uitspraak van de Raad van State, een basis voor het uitsluitend elektronisch publiceren van ontwerpbesluiten, de aanvragen en de daaropvolgende besluiten.

13 Raadsvoorstel Nota reserves en voorziening (2012-136)

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen. De nota reserves en voorzieningen is opgesteld om inzicht te geven in de samenstelling van de reserves en voorzieningen en de functies die ze hebben binnen de financiële beleidsterreinen. Ook worden er kaders vastgelegd met betrekking tot het beheer van de reserves en voorzieningen.

14 Raadsvoorstel Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aar (2012-138)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de verhuizing van de nevenvestiging Centrum Jeugd en Gezin (CJG) naar Beukenpad 1.

15 Raadsvoorstel Werkterrein en naamgeving Raadswerkgroep Decentralisaties (2012-138)

De raadswerkgroep stelt de raad voor het werkterrein naast de drie decentralisaties (incl. SWA) uit te breiden met de maatschappelijke structuurvisie, werk, inkomen en zorg. De naamgeving te wijzigen in Klankbordgroep Maatschappelijke Zorg, Werk en Inkomen (afgekort Klankbordgroep WIZ).

16 Raadsvoorstel Verordening Starterslening (2012-139)

&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

17 Raadsvoorstel Diverse benoemingen (2012-140)

18 Vragen-half-uur

19 Mededelingen van het college

20 Sluiting

Top