Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 29-11-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2012-118)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vaststellen verslagen (2012-119)

Notulen besluitvormende raadsvergadering van 8 november 2012
Aantekening: Het verslag is ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-120)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel Startnotitie nieuw monumentenbeleid (2012-121)

B&W stelt de raad voor de Startnotitie Beleid monumenten Nieuwkoop 2013 vast te stellen.
Aantekening: Ongewijzigd vast gesteld

7 Raadsvoorstel Verordening Woonfonds (2012-122)

B&W stelt de raad voor de verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011, herzieningen 2012 vast te stellen. Het raadsbesluit is na de meningsvormende raad hierop aangepast. De verordening Starterslening Nieuwkoop 2012 is uit het raadsbesluit verwijderd.
Aantekening: Ongwijzigd vastgesteld met de stemmen van D66 tegen.

8 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling SVHW (2012-123)

B&W stelt de raad voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2013 vast te stellen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

9 Raadsvoorstel Begroting 2013 Omgevingsdienst West-Holland (2012-124)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en geen zienswijzen in te dienen. De in juni aangeboden conceptbegroting 2013 is in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) niet goedgekeurd. Daarom wordt de gewijzigde begroting 2013 met het aangepaste meerjarenperspectief 2014-2016 opnieuw aangeboden.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld. D66 dient een motie in om een alternatief te zoeken voor de omgevingsdienst West-Holland. Motie wordt verworpen met de stemmen van MPN, PN, D66 en SGP-CU voor.

10 Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken (2012-114)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.
Aantekening: Amendement VVD om periodiek te evalueren wordt unaniem aangenomen. Het gewijzigde besluit wordt vastgsteld. De motie van D66 wordt verworpen met de stemmen van PN en D66 voor.

11 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66 (2012-125)

De fractie van D66 stelt de raad voor om Marcel Touw te benoemen als fractieassistent.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld,

12 Vragen-half-uur

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

13 Mededelingen van het college

Aantekening: Wordt in beslotenheid gedaan.

14 Sluiting

Top