Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 08-11-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-111)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen verslagen (2012-112)

Notulen besluitvormende raadsvergadering 11 oktober 2012

5 Ingekomen stukken (2012-113)

6 Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken (2012-114)

7 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten (2012-115)

De fractie van OLN stelt de raad voor om Robert van der Jagt (OLN) te benoemen als fractieassistent.

8 Raadsvoorstel Najaarsnota 2012 (2012-116)

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen en o.a. in te stemmen met een aantal mutaties in de reserves, post onvoorzien en investeringskredieten en de begrotingswijziging vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016 (2012-117)

B&W stelt de raad voor: De begroting van baten en lasten 2013 na bestemming op programmaniveau vast te stellen inclusief de mutaties in de reserves. In te stemmen met het investeringsplan 2013-2016 en daarmee de investeringskredieten van de jaarschijf 2013 per programma te voteren. Per programma kennis te nemen van het meerjaren beeld 2014-2016. De programmabegroting 2013-2016 vast te stellen.

10 Vragen-half-uur

11 Mededelingen van het college

12 Sluiting

Top