Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 11-10-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen verslagen (2012-102)

5 Ingekomen stukken (2012-103)

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-104)

7 Raadsvoorstel Vaststellen 1e verordening tot wijziging van Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand en 1e verordening tot wijziging verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand (2012-105)

8 Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012 (2012-106)

9 Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (2012-107)

10 Raadsvoorstel Actualiseren Reglement van Orde (2012-108)

11 Raadsvoorstel Vaststelling Definitief Ontwerp Damsteate – Langeraar (2012-109)

12 Raadsvoorstel Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten (2012-110)

12a Interpellatiedebat over opstelling van wethouder Melzer rondom zijn positie in het debat over het bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b

13 Vragen-half-uur

14 Mededelingen van het college

15 Sluiting

Top