Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 13-09-2012

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 13 september 2012

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vastellen agenda (2012-086)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4 Vaststellen verslagen (2012-087)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen: a. 21 juni 2012 b. 28 juni 2012

5 Ingekomen stukken (2012-088)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-089)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen (2012-090)

B&W stelt de raad voor een projectbesluit te nemen voor het toestaan van de handel in en opslag van wol, stro en hooi in de bedrijfsschuur van 1000 m2 en onder de overkapping van 265 m2.

8 Raadsvoorstel Principebesluit landgoed Nieuwveen (2012-091)

B&W stelt de raad voor het verzoek voor de ontwikkeling van een landgoed positief te benaderen, onder voorwaarde dat de provincie instemt met deze ontwikkeling.

9 Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging van de marktverordening Nieuwkoop 2008 (2012-092)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. De wijzigingen betreffen de opbouw- en verkooptijd voor de markt in Ter Aar en de procedure van selectie van nieuwe marktkraamhouders.

10 Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst inzameling huishoudelijk afval (2012-093)

B&W stelt de raad voor om voor de periode 2013 t/m 2017 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Nieuwkoop heeft in 2008 en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Cyclus voor de inzameling van huishoudelijk afval; deze overeenkomst loopt af op 31 december 2012. Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels, is het ook noodzakelijk dat Cyclus het alleenrecht wordt verleend voor de uitvoering van de inzameltaken. B&W stelt de raad voor om hiervoor een verordening vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Juridische Kwaliteitszorg (2012-094)

De Rekenkamerdirecteur stelt de raad voor het college te verzoeken om: te investeren in juridische kennisontwikkeling en professionalisering, het risicomanagement uit te breiden, planmatig te werken aan de verbetering en de bezwaarschriftencommissie in te bedden in het systeem.

12 Raadsvoorstel Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 (2012-095)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen conform bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlage. Dit raadsvoorstel gaat niet over aanlegplaatsen van boten. Een ontwerpwijzigingsvoorstel van de APV hierover is door B&W vrijgegeven voor inspraak en wordt naar verwachting in november aan de raad aangeboden.

13 Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De Verwondering (2012-096)

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en in te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan.

14 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten partiële herziening Ter Aar, Oostkanaalweg 49B (2012-097)

B&W stelt de raad voor deze nota van uitgangspunten vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

15 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet verbouwen De Vosseschans tbv 6e groep Het Kompas (2012-098)

B&W stelt de raad voor een krediet te verstrekken van € 75.000 voor de verbouwing van de Vosseschans voor het realiseren van een 6e groep voor Het Kompas. Voor het Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting van de 6e groep van Het Kompas een bedrag van € 9.300 beschikbaar te stellen.

16 Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2013 (2012-099)

De agendacommissie stelt de raad voor het vergaderschema voor 2013 vast te stellen.

17 Raadsvoorstel Benoeming lid raadswerkgroep decentralisaties (2012-100)

De raad wordt voorgesteld om Patricia van der Vlugt (fractieassistent D66) te benoemen als lid van de Raadswerkgroep Decentralisaties.

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top