Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 28-06-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-082)

Aantekening: Dhr Akerboom en dhr Beekhuizen hebben voor de vergadering een petitie ingediend om voor de motie van D66 te stemmen. Een motie over een niet geagendeerd onderwerp van D66 wordt als agendapunt 9a geagendeerd.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Marcel van Tol spreekt in namens LTO Noord Aar en Amstel. Hij laat weten dat voor hen een aantal veronderstellingen in de stukken staan. Zij hebben begrip dat er onduidelijkheden blijven bestaan. Zij hopen in de door hun aangeleverde brief op duidelijke antwoorden van de raad. Gerard van der Weyden geeft aan dat de taxatiewaarden van 2010 niet reëel waren. De tuinders hebben geen positie.

4 Ingekomen stukken (2012-083)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

5 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-084)

Aantekening: D66 dient een motie in, die door een inspreker in de extra meningsvormende raad van 26 juni 2012 is aangeleverd. Met die motie wil hij tegen het licht houden welke stukken waar geheimhouding bij is opgelegd. Mogelijk komt niet alles meer voor geheimhouding in aanmerking. Motie wordt unaniem aangenomen. Via het presidium wordt een en ander voorbereid.

6 Raadsvoorstel Heroriëntatie Sleutelprojecten (2012-085)

B&W stelt de raad voor om de uitvoering van het project transformatie Noordse Buurt te wijzigen in een organische ontwikkeling van het gebied. De Provincie Zuid-Holland te verzoeken de Provinciale Structuurvisie aan te passen zodat het bestemmingsplan Noordse Buurt kan worden gewijzigd naar agrarisch en (glas)tuinbouw (transformatiegebied). Daarnaast kennis te nemen van het voornemen van het college om het Aankoopkader Noordse Buurt aan te passen en om vanuit het college een permanente begeleidingscommissie Noordse Buurt in te laten stellen ter begeleiding van de organische ontwikkeling van het gebied.
Aantekening: MPN dient mede namens PN een amendement in om de besluitpunten 1 en 3 te schrappen. PN dient mede namens MPN en D66 een amendement in via het aankoopkader de mogelijkheid te bieden om onafhankelijke adviseurs in te schakelen bij de taxatie. D66 dient een motie in om tijd te winnen voor een andere variant. SGP-CU dient mede namens CDA, SBN en VVD een motie in om kwartaalrapportages te ontvangen. VVD dient mede namens CDA, SBN en SGP CU een motie in om tuinders die willen blijven extra houvast te bieden. Wethouder Veninga geeft aan dat het concept aankoopkader wordt aangepast zoals verwoord in de brief van B&W van vandaag ‘omgaan met onzekerheden’. Wethouder Melzer geeft aan bij de vaststelling van het aankoopkader positief aan B&W te adviseren om de feitelijke levering van bedrijven te ontkoppelen van het ontbindingsmoment, naar de wens van het LTO. D66 trekt de motie om tijd te winnen voor een andere variant voor deze vergadering in (komt bij bespreking bestemmingsplan glastuinbouw mogelijk terug). Het amendement om besluitpunten 1 en 3 te schrappen wordt verworpen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN voor. Het amendement om een onafhankelijk adviseur in te schakelen wordt verworpen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN voor. Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming ongewijzigd aangenomen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen. De motie houvast voor tuinders wordt ongewijzigd aangenomen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen. Stemverklaring bij motie kwartaalrapportages van Berry Dors namens PN: Een belangrijk argument van deze motie is om de oppositie wantrouwen jegens het college te ontnemen en juist dit is een reden voor PN om tegen te stemmen. De motie over kwartaalrapportages wordt ongewijzigd aangenomen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen.

7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-077)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; en het bestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen.
Aantekening: PN dient mede namens MPN en D66 een amendement in om het bouwblok van 7 woningen te verschuiven. Dit is hetzelfde amendement die zij 21 juni hebben ingediend, maar nu niet meer namens SBN. PN dient mede namens SBN, MPN en D66 een motie in om in de toekomst bestemmingsplannen in een meningsvormende raad te bespreken voordat het ter inzage wordt gelegd. SGP-CU dient mede namens PN een motie in om aandacht te vragen voor een veilige verkeersontsluiting. Dit is dezelfde motie die zij 21 juni hebben ingediend. Wethouder Melzer trekt het zich aan dat argumenten zo laat aan de raad zijn verstrekt. Hij zou de procedure zodanig willen aanpassen dat er meer ruimte komt tussen de hoorzitting en de raadsbehandeling. Wethouder doet bij de motie over de procedure het voorstel om deze aan te houden en later er op terug te komen om het doel dat heel helder is zo goed mogelijk te bereiken. PN trekt zowel het amendement als de motie over de procedure in. Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen. De motie over de verkeersontsluiting wordt aangenomen.

8 Raadsvoorstel Zienswijzen SWA (2012-079)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en van de voorlopige begroting 2013. Het algemeen bestuur van de SWA per brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

9 Raadsvoorstel Extra budget rekenkamer (2012-081)

De commissie sleutelprojecten stelt de raad voor om de rekenkamer Nieuwkoop te verzoeken om in 2012 gedurende het proces van de “Heroverwegingen Sleutelprojecten” te toetsen op financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Als dekking voor deze toetsing het budget voor raadsonderzoek in 2012 van € 10.000 gebruiken.
Aantekening: CDA dient mede namens VVD, SBN en SGP CU een amendement in om een begeleidingscommissie in te stellen die een externe partij te selecteren en te begeleiden. De heer Oehlenschläger stelt voor om in eerste instantie wel met de rekenkamer te spreken. Dit wordt breed gedragen. Het amendement wordt aangepast: 1a ‘drie’ wordt ‘vier’ 1b ‘en de rapportage van deze externe partij te begeleiden’ wordt geschrapt 1c wordt: ‘twee mensen van de oppositie en twee van de coalitie’ in plaats van de drie genoemde namen. Toevoegen: ‘1d De begeleidingscommissie spreekt in eerste instantie met de rekenkamer van Nieuwkoop’ Ten aanzien van 1c wordt de griffier gevraagd om minnelijk tot een oplossing te komen. Het amendement wordt aangenomen Gewijzigd door het amendement aangenomen.

10 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

11 Mededeling van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Wethouder Elkhuizen meldt dat de begroting 2013 van de Omgevingsdienst West Holland is verworpen.

12 Sluiting

Om 00.45 uur.
Top