Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 21-06-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (link opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-067)

Aantekening: Joke van Boxtel verzoekt om agendapunt 15 (zienswijze begroting SWA) van de agenda te halen en door te schuiven naar 28 juni. De gewijzigde brief voldoet immers niet aan de in de meningsvormende raad geformuleerde voorwaarden. De raad stemt met dit verzoek in. De voorzitter meldt dat bij agendapunt 7 gelezen moet worden: “vaststellen Jaarstukken” Verder ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vaststellen verslagen (2012-068)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-069)

Aantekening: Aan nr. 295 (Hairline kapsalon) wordt toegevoegd “informeer de raad” Verder ongewijzigd vastgesteld N.a.v. nr. 296 (Tafeltje dekje) geeft SBN een compliment aan B&W. N.a.v. nr. 306 (AlphenStad FM) vraagt MPN naar de consequenties voor het raadsvoorstel. Deze zijn er volgens de voorzitter niet.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken en bijlagen (2012-070)

Aantekening: ngewijzigd vastgesteld.

7 Raadsvoorstel Vaststellen Jaarstukken 2011 (2012-071)

B&W stelt de raad voor om de programmarekening, het overzicht van af te sluiten kredieten en de begrotingswijziging vast te stellen. Het resultaat over 2011 bedraagt -€ 1.097.000 (negatief). In 2011 is een bedrag van € 237.000 aan budgetten overgeheveld naar 2012. Per saldo resteert een negatief resultaat van - € 1.370.000 voorstel is om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
Aantekening: Stemverklaring Marco Oehlenschläger D66 zal tegen de Jaarstukken stemmen om de voor het college bekende redenen. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van D66 tegen.

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2012 (2012-072)

B&W stelt de raad voor deze voorjaarnota, de mutaties in de reserves en de begrotingswijziging vast te stellen.
Aantekening: CDA dient mede namens MPN en PN een amendement in om incidenteel een bedrag van € 124.200 uit programma 4 af te ramen. In reactie op vagen van D66 en SBN over Sopora herhaalt wethouder Melzer de aandacht die hiervoor is. Deze week was er georganiseerd overleg. Het nieuwe bestuur levert goed werk. Volgend jaar wordt bijv. al een klein overschot verwacht. Wethouder Melzer constateert dat Vestia te groot is om om te vallen. Hij meent dat de zorgplicht van banken tekort schiet. Hij verwacht 99,9% geld van Vestia terug te krijgen. Wethouder Muilwijk ontraadt het amendement, maar zegt toe in de geest van het amendement te zullen handelen. Als amendement gehandhaafd wordt, dan is dekking gewenst. De voorzitter meldt dat er in het oosten van Zuid Holland ontwikkelingen op gebied van regiovorming zijn. Zo wordt er gewerkt aan een strategische agenda voor (ons) deel van het Groene Hart (landbouw en recreatie in de kernen). Gouda en omgeving zoekt meer samenwerking. Dit is pril, maar er lijkt wel bereidheid vanuit Alphen en omgeving. Daarnaast komt leiden met de wens voor een nieuwe regiovisie. De voorzitter stelt voor om in het najaar hierover te spreken. Wethouder Veninga meldt dat onderzoek naar UMTS masten niet wordt gedaan omdat wettelijk kader ontbreekt om, als er iets uitkomt, in te grijpen. Over onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bij kippenhouderijen heeft B&W de raad geïnformeerd over de kosten. Als de raad het wil uitvoeren, kan dat maar dan wel met aangeven wat er ‘niet gedaan’ hoeft te worden. Het amendement wordt aangenomen met alleen de stemmen van VVD, OLN en de heren Leliveld, Visser en Van Putten tegen. Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

9 Uitgangspuntennotitie 2012-2016 (2012-073)

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen. De Uitgangspuntennotitie is het startdocument voor de begroting 2013-2016. Met deze notitie worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting bepaald.
Aantekening: VVD dient een amendement in om de precarioheffing gefaseerd te beëindigen. D66 dient een motie NUON-reserve in om o.a. de 1,7 mln euro vrij te maken om als dekking voor de verliezen van de sleutelprojecten te laten dienen. D66 dient een motie in om de maximale stijging van de totale woonlasten het inflatiepercentage van 2,3% te laten zijn. D66 wijzigt de motie woonlasten in motie OZB; overal waar ‘woonlasten’ staat wordt ‘OZB’ geschreven. De VVD trekt haar amendement in. Bij de begrotingsbehandeling / tarieven en leges heroverweegt de VVD dit amendement. Stemverklaring Jaap Aartman: MPN stemt in met de uitgangspuntennotitie met uitzondering van punt 6. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van PN en D66 tegen. De motie NUON-reserve wordt verworpen met alleen de stemmen van PN en D66 voor. De motie woonlasten wordt verworpen met alleen de stemmen van PN, D66 en OLN voor.

Bijgevoegde documenten

10 Raadsvoorstel Zendmachtiging (2012-074)

B&W stelt de raad voor het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de raad de voorkeur uitspreekt om Stichting RTV Hollands Midden aan te wijzen als lokale publieke-media-instelling voor de komende periode.
Aantekening: Wethouder Melzer meldt dat het bericht dat AlphenStad FM haar aanvraag intrekt wordt meegezonden naar het Commissariaat van de Media. Ongewijzigd vastgesteld

11 Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan (2012-075)

B&W stelt de raad voor het speelruimtebeleidsplan vast te stellen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

12 Raadsvoorstel SVHW (2012-076)

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) vast te stellen. De wijziging betreft een uitbreiding van het aantal leden van het dagelijks bestuur.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

13 Raadsvoorstel Bestemmmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-077)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; en het bestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen.
Aantekening: PN dient mede namens SBN, MPN en D66 een amendement in om het bouwblok van 7 woningen te verschuiven. SGP-CU dient mede namens PN een motie in om aandacht te vragen voor een veilige verkeersontsluiting De beraadslaging wordt gestaakt en het wordt 28 juni 2012 weer geagendeerd. In de tussenliggende tijd spreekt het college met projectontwikkelaar en de bewoners.

14 Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Langeraar Oost (2012-078)

B&W stelt de raad voor de Startnotitie ‘Langeraar Oost’ vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan Langeraar Oost en verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie voor het plangebied.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

15 Raadsvoorstel Zienswijze SWA (2012-079)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en van de voorlopige begroting 2013. Het algemeen bestuur van de SWA per brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.
Aantekening: Niet behandeld, wordt 28 juni 2012 weer geagendeerd.

16 Raadsvoorstel Zienswijze Omgevingsdienst West-Holland (2012-080)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van deze conceptbegroting 2013 en geen andere zienswijzen in te dienen dan een tekstuele opmerking over de Duurzaamheidagenda, conform de bijgevoegde conceptbrief.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

17 Raadsvoorstel Extra budget rekenkamer (2012-081)

De commissie sleutelprojecten stelt de raad voor om de rekenkamer Nieuwkoop te verzoeken om in 2012 gedurende het proces van de “Heroverwegingen Sleutelprojecten” te toetsen op financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Als dekking voor deze toetsing het budget voor raadsonderzoek in 2012 van € 10.000 gebruiken.
Aantekening: Niet behandeld, wordt 28 juni 2012 weer geagendeerd..

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.
Aantekening: Paul Platen stel vervolgvragen over de meetpunten vliegtuiggeluid. 1. Wanneer komt de rapportage over de Nieuwkoopse meetpunten vliegtuiggeluid voor de gemeenteraad beschikbaar? 2. Geeft deze rapportage antwoord op de vraag of deze meetpunten al dan niet gehandhaafd worden? 3. Hoe verklaart de wethouder het antwoord op de eerste schriftelijke vraag, dat er sterke aanwijzingen zijn voor meer vliegbewegingen over Nieuwkoop in vergelijking met de conclusie van de Alderstafel Schiphol, dat er "geen overschrijdingen zijn geweest in de handhavingspunten van het huidige stelsel" (nieuwsbericht 10 april 2012)? Vorige week zijn de meetresultaten van de omgevingsdienst binnen gekomen. B&W heeft hier nog wat vragen over gesteld. Wethouder Elkhuizen hoopt voor het zomerreces het rapport aan de raad te kunnen aanbieden. Het contract is in eerste instantie voor twee jaar. Volgend jaar besluit de raad of het wordt vervolgd. De Alderstafel heeft het over handhavingspunten (geluidsoverlast) en niet over vliegbewegingen.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

20 Sluiting

Aantekening: Om 23.20 uur.
Top